L’Ajuntament de Barcelona aprova un pla especial per ordenar els clubs i associacions de consumidors de cànnabis

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, en la sessió celebrada aquest dimecres 6 de maig, un Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat. Aquest pla determina els paràmetres d’ubicació de l’activitat d’aquests clubs i associacions en relació a sòls i equipaments amb usos protegits.

Així, el Pla especial urbanístic estableix que l’activitat de clubs socials privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabis o qualsevol altra activitat anàloga, haurà de respectar una distància de 150 metres a qualsevol establiment o sòl qualificat d’equipament per a qualsevol ús, així com la mateixa distància respecte de centres docents d’educació obligatòria, biblioteques i centres esportius públics.

Després de l’aprovació inicial, el pla entra en un termini de dos mesos d’informació pública en què les persones o entitats interessades podran formular les seves al·legacions i l’aprovació definitiva s’haurà de fer per plenari del Consell Municipal. El Govern vol obrir aquest pla al diàleg amb totes les parts i, sobretot, aconseguir un consens amb la majoria de forces polítiques municipals per arribar a un acord ampli de ciutat per cercar polítiques que perdurin en el temps.

A partir de l’aprovació definitiva entrarà en vigor el pla que determina el cessament, en un període màxim de 18 mesos d’aquelles activitats de clubs o associacions de consumidors de cànnabis implantades a una distància inferior a 150 metres respecte qualsevol ús protegit. Durant aquest període també s’estableix una moratòria per evitar noves implantacions, al temps que es faran els treballs que permetin concretar la regulació d’aquesta activitat. Fins que no es compleixi aquest termini, els clubs i associacions poden continuar amb l’activitat que venen portant a terme fora de l’ordenació.

Segons els càlculs fets a partir de les dades d’Hàbitat Urbà, dels 123 clubs i associacions de cànnabis que hi ha actualment a la ciutat, onze d’elles respecten la distància estipulada pel planejament aprovat i, per tant, podran continuar desenvolupant la seva activitat. El pla també reconeix el dret a indemnització a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona pels danys i perjudicis que el cessament pugui ocasionar a aquestes entitats sense ànim de lucre.

Una proliferació d’entitats sense cap paràmetre d’ordenació

El pla es justifica davant de la proliferació d’aquestes entitats sense atendre a cap paràmetre d’ordenació del territori. Aquesta inexistència d’una normativa urbanística que hi havia fins ara generava problemes de convivència importants amb les activitats de l’entorn. A més, es va detectar que algunes entitats promocionaven el consum, comercialitzaven diferents substàncies i no impedien l’entrada de menors, fins al punt que podia provocar l’existència d’un turisme amb l’objectiu d’entrar a aquestes associacions de manera temporal.

A tot això, a més l’Agència de Salut Pública i la Guàrdia Urbana van constatar una creixent alarma social per l’exercici d’aquesta activitat ateses les molèsties i incomoditats que ocasiona a la zona, a banda de la important percepció d’inseguretat que es genera als veïns.

Així mateix, cal tenir en consideració que la distància que es proposa de 150 metres respecte dels considerats usos protegits assegura, en la major part de l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, que no es pugui donar la coincidència d’un club social privat consistent en una Associació de consumidors de cànnabis en la mateixa illa on s’ubica un dels usos protegits a efectes del present Pla.

En aquest període de moratòria es realitzaran els estudis de caire multidisciplinar que permetin aprovar una regulació detallada de l’activitat.

En termes de salut pública, la regulació s’impulsa tenint en compte que el cànnabis no és una substància innòcua i el seu consum pot comportar riscos per la salut. Per tant, es pretén evitar:

  • La proliferació d’aquest tipus d’establiments sense control
  • La concentració d’aquests centres en algunes zones de la ciutat
  • La proximitat d’aquests establiments a alguns espais sensibles a les escoles i centres de salut
  • Que Barcelona es converteixi en un destí de turisme de consum de cànnabis, fet que ja s’està evitant

En els treballs que es faran per desenvolupar una regulació es tindran en consideració els criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials que ha emès el Departament de Salut ja que els problemes derivats del consum de cànnabis afecten al conjunt de la societat. Entre les conseqüències negatives d’un excés de consum es troben factors socials com el fracàs escolar, el deteriorament personal i social i els problemes laborals.
Pel que fa a estratègies i plans, l’Ajuntament de Barcelona s’ha dotat des de l’any 1988 d’un Pla de Drogues elaborat amb un ampli consens polític de tots els regidors del consistori. En el darrer Pla d’Acció sobre Drogues 2013-16, les polítiques sobre el consum de cànnabis han estat presents en el seu articulat. Així, a banda de les polítiques de prevenció, en l’abordatge de ciutat es marquen estratègies per tal de minimitzar el consum problemàtic de cànnabis:

  • “Potenciar la seguretat a l’entorn de les escoles i altres equipaments adreçats a adolescents i joves, afavorint la implicació conjunta de mares i pares, escoles, tècnics del territori i cossos de seguretat”.
  • “Abordar la situació dels clubs de cànnabis i les entitats comercials de cultiu i consum de cànem, vetllant perquè compleixin la normativa vigent.”
  • “Advocar en la ciutadania per tal de modificar la pauta social de banalització del consum de drogues, especialment pel que fa al consum d’alcohol i de cànnabis”

Info: BCN.cat

Feu un comentari