Carta: El nou govern municipal de Barcelona

 

Sr. Jaume Collboni,
ens dirigim a vostè com a Federació d’associacions cannàbiques de Catalunya (CatFAC), per expressar la nostra preocupació pel que fa a l’ajustament que s’està duent a terme a Barcelona i el seu impacte en les polítiques socials de la ciutat. En particular, ens preocupa la falta de reconeixement de les associacions cannàbiques com a eina per a la reducció de riscos en el consum de cànnabis.
Un reconeixement atorgat pel parlament de Catalunya amb la resolució SLT/32/20, la Llei 13/2017, i la Resolució 599/XIV en les quals vam tenir l’aprovació del Partit dels Socialistes de Catalunya. Com sabrà, les associacions cannàbiques han demostrat ser una eina efectiva per reduir els riscos associats al consum de cànnabis, en proporcionar un ambient segur i controlat per al consum d’aquesta substància. A més, aquestes associacions també ofereixen serveis d’educació i prevenció per als seus membres, la qual cosa contribueix a un consum més responsable i conscient.
Per tant, considerem que és fonamental que es reconegui el paper de les associacions cannàbiques en la reducció de riscos associats al consum de cànnabis, i ens permeti continuar el treball fet durant deu anys amb les administracions públiques de Catalunya i organitzacions internacionals.
Així mateix, creiem que és important que es prenguin mesures per protegir i millorar les polítiques socials a la ciutat, i dotar de seguretat a tota la ciutadania. Per tant, insistim al consistori perquè considerin curosament l’impacte de qualsevol ajustament a la ciutat en les persones més vulnerables i treballem conjuntament per garantir que es protegeixin els seus drets i necessitats.
Agraïm la seva atenció a aquest assumpte i esperem que es prenguin mesures per abordar aquestes preocupacions.
Atentament,

Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC)

 

—————————————–
Sr. Jaume Collboni,
nos dirigimos a usted como Federación de asociaciones cannábicas de Cataluña (CatFAC), para expresar nuestra preocupación en cuanto al reajustamiento que se está llevando a cabo en Barcelona y su impacto en las políticas sociales de la ciudad. En particular, nos preocupa la falta de reconocimiento de las asociaciones cannabicas como herramienta para la reducción de riesgos en el consumo de cannabis.
Un reconocimiento otorgado por el parlamento de Cataluña con la resolución SLT/32/20, la Ley 13/2017, y la Resolución 599/XIV en las cuales tuvimos la aprobación del Partido de los Socialistas de Cataluña. Cómo sabrá, las asociaciones Cannabicas han demostrado ser una herramienta efectiva para reducir los riesgos asociados al consumo de cannabis, al proporcionar un ambiente seguro y controlado para el consumo de esta sustancia. Además, estas asociaciones también ofrecen servicios de educación y prevención para sus miembros, lo cual contribuye a un consumo
más responsable y consciente.
Por lo tanto, consideramos que es fundamental que se reconozca el papel de las asociaciones cannabicas en la reducción de riesgos asociados al consumo de cannabis, y nos permita continuar el trabajo hecho durante diez años con las administraciones públicas de Cataluña y organizaciones internacionales.
Así mismo, creemos que es importante que se tomen medidas para proteger y mejorar las políticas sociales en la ciudad, y dotar de seguridad a toda la ciudadanía. Por lo tanto, insistimos al consistorio para que consideren cuidadosamente el impacto de cualquier ajustamiento en la ciudad en las personas más vulnerables y trabajamos conjuntamente para garantizar que se protejan sus derechos y necesidades
Agradecemos su atención a este asunto y esperamos que se tomen medidas para
abordar estas preocupaciones.
Atentamente,
Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC)
 
……..
Dear Mr. Jaume Collboni,
We are writing to you as the Federation of Cannabis Associations in Catalonia (CatFAC) to express our concern regarding the adjustments being made in Barcelona and their impact on the city’s social policies. In particular, we are concerned about the lack of recognition of cannabis associations as a tool for reducing risks associated with cannabis consumption. This recognition was granted by the Parliament of Catalonia with the RESOLUCIÓ SLT/32/20, Law 13/2017, and Resolution 599/XIV, in which we received the approval of the Partit dels Socialistes de Catalunya.

As you may know, cannabis associations have proven to be an effective tool for reducing risks associated with cannabis consumption by providing a safe and controlled environment for the consumption of this substance. Additionally, these associations also offer education and prevention services for their members, which contributes to more responsible and conscious consumption.

Therefore, we believe it is essential that the role of cannabis associations in reducing risks associated with cannabis consumption is recognized, allowing us to continue the work we have carried out for ten years with the public administration of Catalonia and international organizations.

Likewise, we believe it is important to take measures to protect and improve social policies in the city, and to provide security to all citizens. Therefore, we urge the city council to carefully consider the impact of any adjustments on the most vulnerable people in the city and work together to ensure that their rights and needs are protected.

Thank you for your attention to this matter, and we hope that measures will be taken to address these concerns.

Sincerely,
Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC)