COMUNICAT: Rebuig a les pràctiques que no protegeixen la salut de les persones usuàries de cànnabis.

 

COMUNICAT: Rebuig a les pràctiques que no protegeixen la salut de les persones usuàries de cànnabis.

16 10 2023

Des de la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC) volem expressar el nostre rebuig a les pràctiques que uns certs “clubs de cànnabis” duen a terme i que res tenen a veure amb el model creat per a protegir la salut de les persones.

És important recordar que els clubs socials de cànnabis van sorgir com una alternativa segura i responsable d’accés a la planta, buscant minimitzar els riscos i fomentant un ús i consum responsable. Lamentablement, hem observat que alguns “clubs de cànnabis” han desviat el seu objectiu principal i han adoptat pràctiques irresponsables.

Ens oposem rotundament a aquells “clubs de cànnabis” que promouen pràctiques allunyades del model associatiu, denunciem l’intrusisme d’aquestes activitats que, emparades per la doctrina del consum compartit, funcionen sota objectius molt diferents dels principis i valors que defensen les associacions cannàbiques. Estem convençudes que el nostre deure és declarar el nostre rebuig a aquesta mena de situacions i fomentar la millor atenció a les persones usuàries per part d’un personal professional i qualificat en pro del benestar de la ciutadania, a la qual ens devem.

Volem destacar que aquestes pràctiques, més enllà de ser generalitzades, es concentren en districtes de la ciutat que estan sent afectats per altres circumstàncies col·laterals com la gentrificació o la massificació turística i que promou un model “business friendly” que ha transformat la nostra ciutat en un parc temàtic sota la complicitat del govern municipal. Aquesta situació promou una ciutat que prioritza els interessos del sector empresarial, la qual cosa té conseqüències indesitjables per a la societat i on les pràctiques inapropiades d’uns certs “clubs de cànnabis” troben un terreny fèrtil per a desenvolupar-se.

En CatFAC tenim el compromís de promocionar un model de clubs socials de cànnabis que prioritzi la salut de les persones consumidores i contribueixi al seu benestar Treballem per a garantir que les nostres pràctiques siguin segures, respectuoses amb els marges legals i que s’allunyin de la irresponsabilitat d’uns certs “clubs de cànnabis”

Instem els responsables i a les autoritats municipals a prendre mesures eficaces per a abordar aquesta situació, detectant aquelles pràctiques que s’allunyen del reconegut model d’associació. Als mitjans de comunicació els exigim que comenci a tractar amb rigorositat les notícies relatives a l’activitat de les associacions cannàbiques evitant i allunyant-se de sensacionalismes i moralismes. Només a través d’una acció conjunta i una ferma voluntat de canvi podrem construir un model de clubs socials de cànnabis que reforci la qualitat de vida de la nostra ciutat.

Des de CatFAC expressem el nostre compromís d’acompanyar a les associacions cannàbiques de Catalunya en el compliment del codi de bones pràctiques, en concordança amb l’expressat en la llei 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis (D.O.G.C. de 13 de juliol de 2017), i a col·laborar amb l’administració catalana per a oferir una resposta contundent a la necessitat d’una regulació i actuar com a vincle entre aquesta i les associacions . Busquem establir les normes a una realitat fins ara, sense regulació ni límits clars.

A la CatFAC treballem per a promoure el consum responsable i segur de cànnabis. El nostre objectiu és fomentar un model que protegeixi la salut de les persones i contribueixi al desenvolupament d’un model sòlid, ètic i legal. Juntes, hem d’exigir canvis i promoure un model de clubs socials de cànnabis que garanteixi tot això.

Atentament,

Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC)

 

COMUNICADO: Rechazo a las prácticas que no protegen la salud de las personas usuarias de cannabis.

16 10 2023 

Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña (CatFAC) queremos expresar nuestro total rechazo a las prácticas que ciertos “clubes de cannabis” llevan a cabo y que nada tienen que ver con el modelo creado para proteger la salud de las personas.

Es importante recordar que los clubes sociales de cannabis surgieron como una alternativa segura y responsable de acceso a la planta, buscando minimizar los riesgos y fomentando un uso y consumo responsable. Lamentablemente, hemos observado que algunos “clubes de cannabis” han desviado su objetivo principal y han adoptado prácticas irresponsables.

Nos oponemos rotundamente a aquellos “clubes de cannabis” que promueven prácticas alejadas del modelo asociativo, denunciamos el intrusismo de estas actividades que, amparadas por la doctrina del consumo compartido, funcionan bajo objetivos muy distintos a los principios y valores que defienden las asociaciones cannábicas. Estamos convencidas de que nuestro deber es declarar nuestro rechazo a este tipo de situaciones y fomentar la mejor atención a las personas usuarias  por parte de un personal  profesional y cualificado en pro del bienestar de la ciudadanía, a la cual nos debemos.

Queremos destacar que estas prácticas, más allá de ser generalizadas, se concentran en distritos de la ciudad que están siendo afectados por otras circunstancias colaterales como la gentrificación o la masificación turística y  que promueve un modelo “business friendly” que ha transformado nuestra ciudad en un parque temático bajo la complicidad del gobierno municipal. Esta situación promueve una ciudad que prioriza los intereses del sector empresarial, lo cual tiene consecuencias indeseables para la sociedad y donde las prácticas inapropiadas de ciertos “clubes de cannabis” encuentran un terreno fértil para desarrollarse. 

En CatFAC tenemos el compromiso de promocionar un modelo de clubes sociales de cannabis que priorice la salud de las personas consumidoras y contribuya a su bienestar Trabajamos para garantizar que nuestras prácticas sean seguras, respetuosas con los márgenes legales y que se alejen de la irresponsabilidad de ciertos “clubes de cannabis” 

Instamos a  los responsables y a las autoridades municipales a tomar medidas eficaces para abordar esta situación, detectando aquellas prácticas que se alejan del reconocido modelo de asociación. A los medios de comunicación les exigimos que empiece a tratar con rigurosidad las noticias relativas a la actividad de las asociaciones cannábicas evitando y alejándose de sensacionalismos y moralismos.  Solo a través de una acción conjunta y una firme voluntad de cambio podremos construir un modelo de clubes sociales de cannabis que refuerce la calidad de vida de nuestra ciudad.

Desde CatFAC expresamos nuestro compromiso de acompañar a las asociaciones cannábicas de Cataluña en el cumplimiento del código de buenas prácticas, en concordancia con lo expresado en la ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis (D.O.G.C. de 13 de julio de 2017), y a colaborar con la administración catalana para ofrecer una respuesta contundente a la necesidad de una regulación y actuar como vínculo entre esta y las asociaciones . Buscamos establecer las normas a una realidad hasta ahora, sin regulación ni límites claros.

En CatFAC trabajamos para promover el consumo responsable y seguro de cannabis. Nuestro objetivo es fomentar un modelo que proteja la salud de las personas y contribuya al desarrollo de un modelo sólido, ético y legal. Juntas, debemos exigir cambios y promover un modelo de clubes sociales de cannabis que garantice todo ello.

Atentamente,

Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña (CatFAC)