Política de privadesa

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a CatFAC. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què tractem les dades de caràcter personal obtingudes dels nostres clients, contactes i proveïdors, i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius o jurisprudencials, o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que ens reservem el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials vigents en el moment concret en què s’accedeixi al web.

 1. Identificació del titular responsable del tractament

El titular responsable del tractament de clients, contactes i proveïdors és:

Federació d’Associacions d’Usuaris de Cànnabis de Catalunya. (CatFAC) NIF: G65934788 Direcció: Carrer de Jordi de Sant Jordi, 5-7, 08027 Barcelona Apartat de Correos : 19056 contacte: CatFAC@CatFAC.org

 1. Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A l’empresa tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors per a les finalitats següents:

2.1. CLIENTS I CONTACTES POTENCIALS: tractem les dades dels clients potencials per a la prospecció comercial, gestió d’ofertes i pressupostos, contractes i el seguiment comercial posterior.

 • La base legal per al tractament de les dades és (1) el consentiment del titular, que es dedueix de l’existència d’un interès previ i/o relació comercial i precontractual establerta i l’acceptació de la present política, i (2) l’interès legítim de l’empresa per oferir els productes i serveis.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran mentre l’usuari no en sol·liciti la supressió.

2.2. CLIENTS: la finalitat del tractament és la gestió del servei contractat, així com la gestió administrativa, econòmica i comptable.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·licitats.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

2.3. PROVEÏDORS: la finalitat del tractament és la gestió de proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

2.4. ACCIONS COMERCIALS i MÀRQUETING: l’empresa tractarà les dades de contacte per remetre comunicacions comercials quan hagi obtingut prèviament el consentiment en aquest sentit o existeixi una relació contractual prèvia.

 • La base legal per al tractament és el consentiment: en el moment de la recopilació de dades personals se li demanarà el consentiment a la persona interessada per poder enviar-li informació via electrònica, postal, SMS o qualsevol altra via sobre els productes i serveis de l’empresa. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment comunicant que no vol rebre més comunicacions comercials, seguint les instruccions que s’especifiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials remeses per l’empresa.

Si ja és client i/o proveïdor de l’empresa, la base legal per al tractament és la relació contractual establerta i emparada per la Llei de serveis de la societat de la Informació i del comerç electrònic. Els enviaments es duran a terme per mitjans electrònics i es facilitarà la possibilitat de donar-se’n de baixa en cada comunicat que es remeti.

 • El termini de conservació: les dades es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti la supressió.
 1. Destinataris de les dades personals

L’empresa comunicarà les seves dades a tercers en els supòsits següents:

 • Per obligació legal: a l’Administració tributària per al pagament d’impostos i a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.
 • Per la cessió necessària per executar els serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, companyies d’assegurances per a la gestió d’assegurances, entitats de recobrament per a la reclamació corresponent de deutes pendents de pagament.
 1. Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades s’estan tractant. A continuació, especifiquem els drets de l’usuari:

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En circumstàncies determinades, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: la persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a CatFAC, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control ( AEPD ) en el cas que no hagi estat satisfet l’exercici dels drets especificats més amunt.

Per exercir els drets esmentats, la persona interessada es pot posar en contacte amb CatFAC a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1. En la sol·licitud cal especificar la informació següent:

 1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
 2. Adreça de contacte
 3. Dret que vol exercir
 4. Dades concretes sobre les quals es formula la sol·licitud

En el termini màxim d’un mes resoldrem la sol·licitud i en comunicarem el resultat a través del mateix mitjà que la persona interessada hagi utilitzat inicialment.

 1. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Com a punt important en aquest sentit, volem recordar-te que els nostres serveis estan certificats per All in Solutions, que asseguren el manteniment i la millora contínua d’un sistema de gestió de la seguretat de la informació. El sistema de gestió i els controls de seguretat associats conserven la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació mitjançant l’aplicació de processos de gestió del risc i aporta a les parts interessades confiança i tranquil·litat.