300.000 persones usuàries de cànnabis. Sr. Trias, on vol que ens posem?

Amb aquest lema les dues Federacions d’Associacions Cannàbiques de Catalunya, la Fedcac i la CatFAC, presenten una imatge per visualitzar allò que l’Alcalde pretén aprovar avui unilateralment menystenint la feina feta fins ara per part de tot el sector implicat. Una vegada més, un ajuntament que decideix sense la gent, que decideix sense participació, que decideix un model de ciutat que en comptes de sumar, exclou!

mapa regulacionEl mapa, on es poden veure pràcticament tots els criteris enumerats per l’Alcalde, deixa ben clar la dificultat d’establir a Barcelona la seu d’una associació cannàbica. Això no només vulnera el dret bàsic a associar-se de totes les persones sinó que a més, afavoreix directament la creació d’autèntics monopolis del cànnabis en comptes de donar pas a un model basat en les associacions de barris formades per persones consumidores que col·lectivament s’abasteixen proporcionant seguretat, qualitat i salut en el seu consum i, per tant, vetllant per un consum responsable.

Després de sentir declaracions del Tinent d’Alcalde on relaciona directament el perillós accés a la substancia per part dels menors a les condicions estrictes de la regulació que es treuen de la màniga, només podem seguir instint en la nostra indignació. No ens cansarem de repetir que justament gràcies a disposar d’espais de consum, el menudeig al carrer es redueix, el mercat negre es redueix, el consum en la via pública es redueix. És a dir, justament per a les persones menors d’edat és més difícil que mai accedir al cànnabis. Les associacions cannàbiques són espais privats on només es permet l’entrada per a persones majors d’edat prèvies consumidores de cànnabis. Regular i promoure unes bones pràctiques per a les associacions cannàbiques és aconseguir un avenç social en la salut i la convivència de la Ciutat a través de polítiques públiques centrades en les persones i no en idees preestablertes i moralistes que no es corresponen amb la realitat del carrer.

Sr. Forn, Sr. Trias, a nosaltres també ens preocupa el fracàs escolar. Un fracàs escolar avui, és un futur ben negre! Però no carregui la responsabilitat al cànnabis i analitzi més profundament les polítiques d’educació, el model i els recursos que s’hi destinen. Nosaltres volem un jovent empoderat i lliure, capaç de prendre les seves pròpies decisions. Inverteixi en activitats d’educació en la gestió dels plaers i la reducció de riscos. Parli amb el sector, amb les organitzacions amb anys d’experiència i faci polítiques per a tothom en aquesta ciutat.

Més informació:
CatFAC comunicacio@catfac.org

————–

Comunicado:

300.000 personas usuarias de cannabis.
Sr. Trias, que espacio nos deja a nosotros?

Con este lema las dos Federaciones de Asociaciones Cannábicas de Catalunya, la Fedcac y la CatFAC, presentan una infografía para visualizar lo que el Alcalde pretende aprobar hoy unilateralmente despreciando el trabajo realizado hasta ahora por parte de todo el sector implicado. Una vez más, un ayuntamiento que decide sin la gente, que decide sin participación, que decide un modelo de ciudad que en vez de sumar, es totalmente excluyente!

El mapa, donde se pueden ver prácticamente todos los criterios enumerados por el Alcalde, deja bien claro la dificultad de establecer en Barcelona la sede de una asociación cannábica. Esto no sólo vulnera el derecho básico a asociarse de todas las personas sino que además, favorece directamente la creación de auténticos monopolios del cannabis en vez de dar paso a un modelo basado en las asociaciones de barrios formadas por personas consumidoras que colaboran y se abastecen proporcionando seguridad, calidad y salud en su consumo y, por tanto, velando por un consumo responsable.

Después de oír declaraciones del Teniente de Alcalde donde relaciona directamente el peligroso acceso a la sustancia por parte de los menores a las condiciones estrictas de la regulación que se sacan de la manga, sólo podemos seguir insistiendo en nuestra indignación. No nos cansaremos de repetir que justamente gracias a disponer de espacios de consumo, el menudeo en la calle se reduce, el mercado negro se reduce, el consumo en la vía pública se reduce. Es decir, justamente para las personas menores de edad es más difícil que nunca acceder al cannabis. Las asociaciones cannábicas son espacios privados donde sólo se permite la entrada para personas mayores de edad, consumidoras previas de cannabis. Regular y promover unas buenas prácticas para las asociaciones cannábicas es conseguir un avance social en la salud y la convivencia de la Ciudad a través de políticas públicas centradas en las personas y no en ideas preestablecidas y moralistas que no se corresponden con la realidad de la calle .

Sr. Forn Sr. Trias, a nosotros también nos preocupa el fracaso escolar. Un fracaso escolar hoy, es un futuro muy negro! Pero no cargue la responsabilidad al cannabis y analice más profundamente las políticas de educación, el modelo y los recursos que se destinan. Nosotros queremos una juventud libre, capaz de tomar sus propias decisiones. Invierta en actividades de educación en la gestión de los placeres y la reducción de riesgos. Hable con el sector, con las organizaciones con años de experiencia y haga políticas para todos en esta ciudad

Feu un comentari