Juntes pel canvi!

Contra l’assetjament judicial, contra la persecussió, negociació política i consens social.

Juntes pel canvi!

Ahir, dilluns 15 de febrer, es va celebrar una assemblea oberta de suport a l’Associació Moviment Associatiu Cannàbic d’Autoconsum (La MACA) de Barcelona, del barri de Sants, que s’ha vist forçada a tancar les seves portes de forma cautelar, a petició del jutjat d’instrucció nº 20 de Barcelona, que ha declarat l’activitat de l’associació com il·lícita quan ni tan sols els últims retrocessos viscuts amb les sentències del Tribunal Suprem dubtaven del dret d’associació.

Centenars de persones s’han concentrat en un acte de suport per mostrar la seva solidaritat contra la criminalització d’una entitat arrelada al barri, per reclamar que aquesta persecució contra les persones usuàries de cànnabis acabi i, que aviat es reguli l’accés i la distribució al cànnabis de forma integral.

S’ha denunciat de forma contundent que la via de la penalització no aporta cap millora, ans al contrari, comporta injustícies socials i malbarata els diners públics, que és un error absolut seguir negant la realitat social i la normalització del consum de cànnabis i, que ha arribat el moment de deixar de criminalitzar i obrir un diàleg obert i ampli que ens condueixi al consens necessari per encaminar el canvi de paradigma en les polítiques de drogues.

Partits polítics, organitzacions, coordinadores, federacions, associacions, fundacions, juristes*han volgut donar el seu suport al moment que avui els toca viure als amics i amigues de l’associació MACA i a tots els que, arreu de Catalunya i l’Estat espanyol, es troben en una situació semblant. És imperatiu afirmar que les persones usuàries de cànnabis no volen viure al marge de la llei, tampoc volen desobeir-la i, volen participar en el debat sobre unes noves polítiques públiques més justes i eficaces. Al segle XXI, una societat madura protegeix la Salut Pública respectant els drets i llibertats bàsics de persones i col·lectius que prenen decisions de forma lliure i responsable.

L’assemblea va concloure que cal accelerar el procés d’aprovació d’una llei catalana (Iniciativa Legislativa Popular “La Rosa Verda”) que reguli l’activitat de les associacions cannàbiques així com iniciar els processos pertinents per treballar en una futura llei catalana de drogues lliure dels errors comesos al llarg dels darrers seixanta anys de prohibicionisme. És el moment de fer una crida general a totes les associacions, organitzacions i persones preocupades per l’àmbit de drogues a fer front comú per reclamar els nostres drets i per defensar societats més inclusives i amb menys injustícies.

L’acte de suport també s’ha pogut seguir online on diverses organitzacions de tot l’Estat han enviat mostres de suport als afectats i de denúncia perquè les administracions obrin vies de negociació que acabi amb aquesta inseguretat jurídica que genera costos humans i socials insostenibles.

Portem masses anys denunciant la nostra inseguretat jurídica, l’autèntic delicte és seguir d’esquenes a la nostra realitat. Necessitem una regulació integral del cànnabis. Aquest és el nostre compromís i, paradoxalment, és el que ens porta a tenir problemes amb la Fiscalia”, són declaracions de Jose Afuera, Portaveu de l’Associació MACA, afegeix “No és contradictori que ens castiguin degut a la ingent tasca que comporta diferenciar-nos del il·lícit? Sembla ser que les lleis actuals fagocitin i protegeixin el mercat il·lícit i alhora, penalitzin i converteixin en criminal a aquells que lluitem per sortir-ne”.

La MACA avui tancarà les portes per donar compliment a l’ordre i respectar la convivència de normes que ens proporciona l’estat de dret. I no ens pararan. Avui el moviment cannàbic suma les seves forces per aquet nou impacte els nostres drets. La MACA som totes!

Totes les organitzacions participants en l’acte mostren el seu suport en forma de signatura per tal de traslladar-lo al sistema judicial amb el recurs que es tramitarà.

Si la teva organització també vol sumar-se al comunicat només cal que contactis amb nosaltres a catfac@catfac.org

Contra el acoso judicial, contra la persecución, negociación política y consenso social

Juntas por el Cambio!

Ayer, lunes 15 de febrero, se celebró una asamblea abierta de apoyo a la Asociación Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo (La MACA) de Barcelona, del barrio de Sants, que se ha visto forzada a cerrar sus puertas de forma cautelar, a petición del juzgado de instrucción nº 20 de Barcelona, que ha declarado la actividad de la asociación como ilícita cuando ni siquiera los últimos retrocesos vividos con las sentencias del Tribunal Supremo dudaban del derecho de asociación.

Cientos de personas se han concentrado en un acto de apoyo para mostrar su solidaridad contra la criminalización de una entidad arraigada en el barrio, y reclamar que esta persecución contra las personas usuarias de cannabis termine, y que pronto se regule el acceso y la distribución al cannabis de forma integral.

Se ha denunciado de forma contundente que la vía de la penalización no aporta ninguna mejora, al contrario, conlleva injusticias sociales y derrocha el dinero público, que es un error absoluto seguir negando la realidad social y la normalización del consumo de cannabis y, que ha llegado el momento de dejar de criminalizar y abrir un diálogo abierto y amplio que nos conduzca al consenso necesario para encaminar el cambio de paradigma en las políticas de drogas.

Partidos políticos, organizaciones, coordinadoras, federaciones, asociaciones, fundaciones, juristas, etc…* han querido dar su apoyo al momento que hoy les toca vivir a los amigos y amigas de la asociación MACA y a todos los que, en toda Cataluña y el resto del Estado español, se encuentran en una situación similar. Es imperativo afirmar que las personas usuarias de cannabis no quieren vivir al margen de la ley, tampoco quieren desobedecerla y, quieren participar en el debate sobre unas nuevas políticas públicas más justas y eficaces. En el siglo XXI, una sociedad madura protege la salud pública respetando los derechos y libertades básicos de personas y colectivos que toman decisiones de forma libre y responsable.

La asamblea concluyó que hay que acelerar el proceso de aprobación de una ley catalana (Iniciativa Legislativa Popular “La Rosa Verda”) que regule la actividad de las asociaciones cannábicas así como iniciar los procesos pertinentes para trabajar en una futura ley catalana de drogas libre de los errores cometidos en los últimos sesenta años de prohibicionismo. Es el momento de hacer un llamamiento general a todas las asociaciones, organizaciones y personas preocupadas por el ámbito de drogas y hacer frente común para reclamar nuestros derechos y defender sociedades más inclusivas y con menos injusticias.

El acto de apoyo también se ha podido seguir online donde varias organizaciones de todo el Estado han enviado muestras de apoyo a los afectados y de denuncia para que las administraciones abran vías de negociación que acabe con esta inseguridad jurídica que genera costes humanos y sociales insostenibles .

Llevamos demasiados años denunciando nuestra inseguridad jurídica, el auténtico delito es seguir de espaldas a nuestra realidad. Necesitamos una regulación integral del cannabis. Este es nuestro compromiso y, paradójicamente, es lo que nos lleva a tener problemas con Fiscalía“, son declaraciones de José Afuera, Portavoz de la Asociación MACA, añade” No es contradictorio que nos castiguen debido a la ingente tarea que conlleva diferenciarnos del mercado ilícito? Parece ser que las leyes actuales favorecen y protegen el mercado ilícito y a la vez, penalicen y convierten en criminal a aquellos que luchamos por salir “.

La MACA hoy cerrará las puertas para dar cumplimiento a la orden y respetar la convivencia de normas que nos proporciona el estado de derecho. Y no nos pararán. Hoy el movimiento cannábico suma sus fuerzas por ese nuevo impacto nuestros derechos. La MACA somos todas!

Todas las organizaciones participantes en el acto muestran su apoyo en forma de firma para trasladarlo al sistema judicial con el recurso que se tramitará.

Si tu organización también quiere sumarse al comunicado sólo tienes que contactar con nosotros a catfac@catfac.org

*

Feu un comentari