Nota de premsa

logo catFACGràcies a totes i a tots,

avui la regulació del Cànnabis arriba a Catalunya

Avui, 6 de novembre, el Govern ha presentat davant l’arc parlamentari català la proposta de regulació de les associacions cannàbiques de Catalunya. Un pas més en la lluita per defensar les persones usuàries de cànnabis i una mirada al futur d’una nova ciutadania responsable, compromesa, que vetlla pels drets i necessitats de totes i tots.

El Parlament de Catalunya arriba a un consens, després de mesos de reunions entre el Departament de Salut i la Generalitat, per apropar-se i donar resposta a les peticions socials elaborant una normativa que regula el funcionament dels locals de les associacions i clubs de cànnabis.

Des de la CatFAC celebrem la decisió adoptada pel Parlament de Catalunya ja què per nosaltres suposa un pas satisfactori que portem anys reivindicant. Avui celebrem que es reconeix el nostre espai en la societat, que donem l’inici a un nou futur per les persones usuàries que han vingut reclamant fórmules legals que permetin el cultiu i el consum personal, tractant d’evitar com a prioritat la inseguretat jurídica que es pateix. En definitiva, avui hem fet un pas endavant per la llibertat.

Catalunya torna a demostrar el seu caràcter obert i integrador que, una vegada més, aconsegueix recollir les propostes dels moviments socials i adaptar-hi les normatives, sumant-se a la tendència de regulació del cànnabis present ja en molts racons del món. La porta del canvi s’ha obert a les persones consumidores a través de les associacions, una eina col•lectiva que haurà de vetllar pel compliment de la normativa i participar en les estratègies de reducció de riscos i danys, sempre a favor de proporcionar seguretat i salut als usuaris i a les usuàries.

Però aquest no es el final del camí, entenem que el procés de regulació aporta avantatges importants com augmentar el coneixement sobre els fonaments legals d’una associació i el funcionament d’aquesta, ara bé, el nostre dia a dia no haurà canviat. Una associació cannàbica no té sentit si no és un espai autogestionat de cultiu i consum. Denunciem la inseguretat de les persones usuàries igual que els perills de les màfies i el mercat negre. Avui fem un pas endavant però deixem encara sense resposta tots els buits que ens han de permetre normalitzar la nostra situació. Des de la CatFAC estem més convençuts que mai que cal defensar el cultiu, la tinença o el transport així com allunyar-nos d’arbitrarietats locals en l’aplicació. Tots ells són elements inherents del reconeixement real del nostre paper en la societat.

Ens felicitem per haver arribat avui a aquest document de mínims que ara cal desenvolupar i posar en marxa. La CatFAC col•laborarà intensament per donar compliment a tots els requisits i seguirà reclamant la necessitat d’una regulació que inclogui aspectes com el cultiu, el transport i la distribució assumint i dissenyant una normativa per totes les fases necessàries d’una associació cannàbica en concordança amb el Codi de Bones Pràctiques i una proposta de model de regulació on es contemplin associacions de persones consumidores que s’autoabasteixen col•lectivament, amb anàlisis de la substancia i programes de reducció de riscos i acompanyament al consum. Una tasca social que permet tenir una incidència real sobre els consums, oferint control i acompanyament quan es necessari. Promocionant l’accés al cànnabis com a pal•liatiu i afavorint estudis per tal d’aprofundir en els coneixements reals de la substancia.

Com a moviment social seguirem treballant per ser un altaveu de les reivindicacions de les persones usuàries a les institucions i fer d’avui, L’inici.

CatFAC.

Barcelona, 06 de Novembre de 2014

Per qualsevol consulta contacteu-nos a:
catfac@catfac.org

logo catFAC

Gracias a todas y a todos,

hoy la regulación del Cannabis llega a Cataluña

Hoy, 6 de noviembre, el Gobierno ha presentado ante el arco parlamentario catalán la propuesta de regulación de las asociaciones Cannàbicas de Cataluña. Un paso más en la lucha para defender las personas usuarias de cannabis y una mirada al futuro de una nueva ciudadanía responsable, comprometida, que vela por los derechos y necesidades de todas y todos.

El Parlamento de Cataluña llega a un consenso, después de meses de reuniones entre el Departamento de Salud y la Generalitat, para acercarse y dar respuesta a las peticiones sociales elaborando una normativa que regula el funcionamiento de los locales de las asociaciones y clubes de cannabis.

Desde la CatFAC celebramos la decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña ya que para nosotros supone un paso satisfactorio que llevamos años reivindicando. Hoy celebramos que se reconoce nuestro espacio en la sociedad, que damos inicio a un nuevo futuro para las personas usuarias que han venido reclamando fórmulas legales que permitan el cultivo y el consumo personal, tratando de evitar como prioridad la inseguridad jurídica que se sufre. En definitiva, hoy hemos dado un paso adelante por la libertad.

Cataluña vuelve a demostrar su carácter abierto e integrador que, una vez más, consigue recoger las propuestas de los movimientos sociales y adaptar las normativas, sumándose a la tendencia de regulación del cannabis presente ya en muchos rincones del mundo. La puerta del cambio se ha abierto a las persones consumidoras a través de las asociaciones, una herramienta colectiva que tendrá que velar por el cumplimiento de la normativa y participar en las estrategias de reducción de riesgos y daños, siempre a favor de proporcionar seguridad y salud a los usuarios y a las usuarias.

Pero este no es el final del camino, entendemos que el proceso de regulación aporta ventajas importantes como aumentar el conocimiento sobre los fundamentos legales de una asociación y el funcionamiento de esta, ahora bien, nuestro día a día no habrá cambiado. Una asociación cannàbica no tiene sentido si no es un espacio auto gestionado de cultivo y consumo. Denunciamos la inseguridad de las personas usuarias igual que los peligros de las mafias y el mercado negro. Hoy damos un paso adelante pero dejamos todavía sin respuesta todos los vacíos que nos tienen que permitir normalizar nuestra situación. Desde la CatFAC estamos más convencidos que nunca que hay que defender el cultivo, la tenencia o el transporte así como alejarnos de arbitrariedades locales en la aplicación. Todos ellos son elementos inherentes del reconocimiento real de nuestro papel en la sociedad.

Nos felicitamos por haber llegado hoy a este documento de mínimos que ahora hay que desarrollar y poner en marcha. La CatFAC colaborará intensamente para dar cumplimiento a todos los requisitos y seguirá reclamando la necesidad de una regulación que incluya aspectos como el cultivo, el transporte y la distribución asumiendo y diseñando una normativa por todas las fases necesarias de una asociación cannàbica en concordancia con el Código de Buenas Prácticas y una propuesta de modelo de regulación donde se contemplen asociaciones de personas consumidoras que se autoabastecen colectivamente, con análisis de la sustancia y programas de reducción de riesgos y acompañamiento al consumo. Una tarea social que permite tener una incidencia real sobre los consumos, ofreciendo control y acompañamiento cuando es necesario. Promocionando el acceso al cannabis como paliativo y favoreciendo estudios para profundizar en los conocimientos reales de la sustancia.

Como movimiento social seguiremos trabajando para ser un altavoz de las reivindicaciones de las personas usuarias a las instituciones y hacer de hoy, El inicio.

CatFAC.

Barcelona, 06 de Noviembre de 2014

Por cualquier consulta contactadnos a:
catfac@catfac.org

Feu un comentari