Ahir, dijous 9 de febrer, la Guàrdia Civil va realitzar una intervenció a l’Associació Cannàbica federada situada al carrer de Bailèn, Barcelona. Una associació compromesa que la conformen socis i sòcies corresponsables d’un projecte de lluita política en defensa dels drets de les persones usuàries de cànnabis. Una associació que es dedica a millorar les condicions de les persones que viuen al seu barri, que es preocupa per l’entorn, que participa activament. En definitiva, una associació que treballa incansablement per la convivència ciutadana i compromesa amb l’activitat política per generar una   regulació del cànnabis a Catalunya.

Condemnem aquesta acció de forma contundent, recordem que la via de la penalització no aporta cap millora, ans al contrari, comporta injustícies socials i malbarata els diners públics, que és un error absolut seguir negant la realitat social i la normalització del consum de cànnabis i, que ha arribat el moment de deixar de criminalitzar i obrir un diàleg obert i ampli que ens condueixi al consens necessari per encaminar el canvi de paradigma en les polítiques de drogues.

Portem masses anys denunciant la nostra inseguretat jurídica, l’autèntic delicte és seguir d’esquenes a la nostra realitat. Necessitem una regulació integral del cànnabis, que les lleis s’adeqüin a la realitat i a les necessitats de les persones. La nostra lluita és per unes polítiques de drogues que protegeixin la salut pública i els col·lectius vulnerables doncs les polítiques basades en la por, la mentida i la prohibició comporten justament el contrari. Aquest és el nostre compromís i, paradoxalment, és el que ens porta a tenir problemes amb la Fiscalia. No és contradictori que ens castiguin degut a la ingent tasca que comporta diferenciar-nos del mercat negre? Sembla que les lleis actuals fagocitin i protegeixin el mercat il·lícit i alhora, penalitzin i converteixin en criminal a aquells que lluiten per sortir-ne.

Les associacions cannàbiques són espais privats on només es permet l’entrada per a persones majors d’edat prèvies consumidores de cànnabis. Regular i promoure unes bones pràctiques per a les associacions cannàbiques és aconseguir un avenç social en la salut i la convivència de la Ciutat a través de polítiques públiques centrades en les persones i no en idees preestablertes i moralistes que no es corresponen amb la realitat del carrer.

Ens organitzarem per donar resposta a aquelles accions policials i polítiques  que no reconeguin els nostres drets i amb actituds repressives que han quedat superades per donar més problemes que solucions a la nostra realitat social.

L’atac d’ahir va impactar al moviment cannàbic i  ens trobaran més units que mai per defensar els nostres drets!

—————–

Contra el acoso y la persecución, negociación política y consenso social.

Ayer, jueves 9 de febrero, la Guardia Civil realizó una intervención a la Asociación Cannàbica federada situada en la calle de Bailèn, Barcelona.Una asociación comprometida Conformada por socios y socias corresponsables de un proyecto de lucha política en defensa de los derechos de las personas usuarias de cannabis. Una asociación que se dedica a mejorar las condiciones de las personas que viven en su barrio, que se preocupa por el entorno, que participa activamente. En definitiva, una asociación que trabaja incansablemente por la convivencia ciudadana y comprometida con la actividad política para generar una regulación del cannabis en Cataluña.

Condenamos esta acción de forma contundente, recordamos que la vía de la penalización no aporta ninguna mejora, más bien al contrario, comporta injusticias sociales y derrocha el dinero público, es un error absoluto seguir negando la realidad social y la normalización del consumo de cannabis,  ha llegado el momento de dejar de criminalizar y iniciar un diálogo abierto y amplio que nos conduzca al consenso necesario para encaminar el cambio de paradigma en las políticas de drogas.

Llevamos muchos años denunciando nuestra inseguridad jurídica, el auténtico delito es seguir de espaldas a nuestra realidad. Necesitamos una regulación integral del cannabis, que las leyes se adecúen a la realidad y a las necesidades de las personas. Nuestra lucha es por unas políticas de drogas que protejan la salud pública y los colectivos vulnerables pues las políticas basadas en el miedo, la mentira y la prohibición comportan justamente el contrario. Este es nuestro compromiso y, paradójicamente, es el que nos trae a tener problemas con la Fiscalía. No es contradictorio que nos castiguen debido a la ingente tarea que comporta diferenciarnos del mercado negro? Parece que las leyes actuales fagocitan y protegen el mercado ilícito y a la vez, penalicen y conviertan en criminal a aquellos que luchan para salir.

Las asociaciones cannàbiques son espacios privados donde sólo se permite la entrada para personas mayores de edad previas consumidoras de cannabis. Regular y promover unas buenas prácticas para las asociaciones cannàbiques es conseguir un adelanto social en la salud y la convivencia de la Ciudad a través de políticas públicas centradas en las personas y no en ideas preestablecidas y moralistas que no se corresponden con la realidad de la calle.

Nos organizaremos para dar respuesta a aquellas acciones policiales y políticas que no reconozcan nuestros derechos y con actitudes represivas que han quedado superadas para dar más problemas que soluciones a nuestra realidad social.

El ataque de ayer impactó al movimiento cannàbico y nos encontrarán más unidos que nunca para defender nuestros derechos!