Comunicat sobre la decisió adoptada pel tribunal constitucional

Illustration of a gavel

Avui coneixem la notícia relativa a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional, per unanimitat, la Llei 13/2017 de les associacions de consumidors de cànnabis, aprovada en el parlament de Catalunya amb una àmplia majoria el juny de 2017. Aquest tribunal entén que envaeix competències fonamentalment en matèria penal que corresponen a l’Estat.

La llei 13/2017 de les associacions de persones usuàries de cànnabis, fruit d’una iniciativa popular aprovada en el Parlament amb només els vots en contra del Partit Popular, aportava alternatives a les fracassades polítiques prohibicionistes. Aquestes polítiques repressives amb el consum de cànnabis han propiciat l’existència d’un mercat clandestí sense cap control de qualitat i una falta absoluta d’informació sobre les propietats del producte.

Aquestes polítiques prohibicionistes també han generat un entorn on és impossible l’aplicació de polítiques de salut pública eficients, orientades a minimitzar els riscos i reduir els danys que es deriven del consum de cànnabis ja que es dificulta l’accés a la informació sobre les propietats de la planta, s’estigmatitza als seus usuaris i es persegueix als conreadors.

Aquesta decisió genera un entorn que dificulta el coneixement i l’aplicació de polítiques en matèria de salut pública orientades a minimitzar els riscos i reduir els danys que es deriven del consum de cànnabis a Catalunya. El TC no només anul·la la llei, sinó que també priva d’assajar la implementació d’unes mesures que podrien donar sortida a una situació que, tal com està ara, no satisfà a ningú. El TC no només anul·la la llei, sinó que també deixa en una situació d’inseguretat jurídica a un sector que ja és una realitat a Catalunya, ja que hi ha més de vuit-centes associacions en el registre d’entitats jurídiques que gestiona la Conselleria de Justícia de la Generalitat i segons les últimes estimacions més de 4.000 persones treballen en aquest sector.

Des de CatFAC exigim als responsables institucionals, agents polítics i agents socials més implicació en el procés de regulació. El model de regulació basat en associacions de persones usuàries de cànnabis ha rebut el suport de totes les forces polítiques, amb l’excepció del Partit Popular, per tant, cal concloure que és un model que té suficient suport com per ser regulat ja.

Demanem a totes les forces polítiques que ens van recolzar en l’aprovació d’aquesta llei que si no es pot regular des d’un parlament autonòmic, de conformitat amb l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, traslladin la llei anul·lada i la presentin a la Taula del Congrés dels Diputats com a proposició de Llei d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis d’Espanya, per acabar amb el buit legal al que diàriament es veuen sotmesos els clubs socials de cànnabis, així com les persones usuàries.

És hora, de fer front al bloqueig de l’Estat espanyol. Judicialitzar la salut de les persones és una mala recepta. L’alternativa que presenten les associacions cannábiques per regular el cànnabis de forma integral és una nova via, oberta des de la intel·ligència col·lectiva, que no pretén banalitzar el consum, sinó aconseguir un punt d’interacció amb les persones usuàries que permeti conèixer els seus consums i aportar la informació necessària realitzar un ús responsable de les seves decisions. Hem de continuar fent el camí cap a la regulació al nostre País. No podem seguir esperant. L’escenari prohibicionista a nivell internacional està esfondrant-se davant l’evident falta d’eficàcia de les seves polítiques i els alts costos i perills que aquestes comporten. Disposem un model de regulació que és ja una realitat al nostre país, aprofitem aquesta oportunitat per regular les associacions de persones usuàries de cànnabis.

Estem parlant de salut i llibertats, estem parlant de futur i responsabilitat.

Aquesta decisió del TC , lluny de ser una porta a l’abandó dels nostres somnis, ha de ser el senyal que ens comunica que estem creixent. Un indicador que estem explorant nous camins i que gràcies a tot això, millorarem i madurarem i desenvoluparem les nostres capacitats.

Comunicado sobre la decisión adoptada por el tribunal constitucional

Hoy conocemos la noticia relativa a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional, por unanimidad, la Ley 13/2017 de las asociaciones de consumidores de cannabis, aprobada en el parlament de Catalunya con una amplia mayoría en junio de 2017. Este tribunal entiende que invade competencias fundamentalmente en materia penal que corresponden al Estado.

La ley 13/2017 de las asociaciones de personas usuarias de cannabis, fruto de una iniciativa popular aprobada en el Parlament con sólo los votos en contra del Partido Popular, aportaba alternativas a las fracasadas políticas prohibicionistas. Estas políticas represivas con el consumo de cannabis han propiciado la existencia de un mercado clandestino sin ningún control de calidad y una falta absoluta de información sobre las propiedades del producto.

Estas políticas prohibicionistas también han generado un entorno donde es imposible la aplicación de políticas de salud pública eficientes, orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños que se derivan del consumo de cannabis ya que se dificulta el acceso a la información sobre las propiedades de la planta, se estigmatiza a sus usuarios y se persigue a los cultivadores.  

Esta decisión genera un entorno que dificulta el conocimiento y la aplicación de políticas en materia de salud pública orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños que se derivan del consumo de cannabis en Catalunya. El TC no sólo anula la ley, sino que también priva de ensayar la implementación de unas medidas que podrían dar salida a una situación que, tal como está ahora, no satisface a nadie. El TC no sólo anula la ley, sino que también deja en una situación de inseguridad jurídica a un sector que ya es una realidad en Cataluña, puesto que hay más de ochocientas asociaciones en el registro de entidades jurídicas que gestiona la Consejería de Justicia de la Generalitat y según las últimas estimaciones más de 4.000 personas trabajan en este sector.

Desde CatFAC exigimos a los responsables institucionales, agentes políticos y agentes sociales más implicación en el proceso de regulación. El modelo de regulación basado en asociaciones de personas usuarias de cannabis ha recibido el apoyo de todas las fuerzas políticas, con la excepción del Partido Popular, por lo tanto, cabe concluir que es un modelo que tiene suficiente apoyo como para ser regulado ya.

Pedimos a todas las fuerzas políticas que nos apoyaron en la aprobación de esta ley que si no se puede regular desde un parlamento autonómico, de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, trasladen la ley anulada y la presenten a la Mesa del Congreso de los Diputados como proposición de Ley de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis de España, para acabar con el vacío legal al que diariamente se ven sometidos los clubes sociales de cannabis, así como las personas usuarias.

Es hora, de hacer frente al bloqueo del Estado español. Judicializar la salud de las personas es una mala receta. La alternativa que presentan las asociaciones cannábicas para regular el cannabis de forma integral es una nueva vía, abierta desde la inteligencia colectiva, que no pretende banalizar el consumo, sino conseguir un punto de interacción con las personas usuarias que permita conocer sus consumos y aportar la información necesaria  realizar un uso responsable de sus decisiones. Tenemos que continuar haciendo el camino hacia la regulación en nuestro País.

No podemos seguir esperando. El escenario prohibicionista a nivel internacional está derrumbándose ante la evidente falta de eficacia de sus políticas y los altos costes y peligros que estas conllevan. Disponemos  un modelo de regulación que es ya una realidad en nuestro país, aprovechemos esta oportunidad para regular las asociaciones de personas usuarias de cannabis.

Estamos hablando de salud y libertades, estamos hablando de futuro y responsabilidad.

Esta decisión del TC , lejos de ser una puerta al abandono de nuestros sueños, ha de ser la señal que nos comunica que estamos creciendo. Un indicador de que estamos explorando nuevos caminos y que gracias a todo ello, mejoraremos y maduraremos y desarrollaremos nuestras capacidades.