Una resposta democràtica contra l'immobilisme de l'Estat

El passat vint-i-vuit d’octubre de dos mil di-set el Govern de l’Estat Espanyol va presentar recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC) contra la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de persones consumidores de cànnabis, llei que fou aprovada al Parlament de Catalunya, per cent di-vuit vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i CUP) i vuit en contra (PPC),  ja que considerava que vulnerava les competències exclusives de l’Estat, ahir quatre de novembre de 2017 el TC va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat n.o 5003-2017.

I ens preguntem insistentment, si serà de justícia què els primers passos que el Govern català fa en a favor d’una  regulació de la nostra activitat acabi en un no res?

Condemnem aquets fets i l’actitud de l’estat Espanyol cap a tots els col·lectius que com nosaltres, han vist com el fruit processos participatius quedaven dissolts per una decisió política i poc democràtica. El Parlament de Catalunya va començar a caminar amb pas ferm en direcció cap a una societat més justa i igualitària, esmenant l’error històric de les polítiques prohibicionistes en matèria de drogues. Totes plegades hem demostrat que som capaces de superar de manera transversal aquesta errada i estem orgulloses de la nostre classe política, que ha donat un pas valent cap a la coherència amb voluntat política i no amb dogmes moralistes i prohibicionistes que fomenten l’estigma i les polítiques paternalistes.

La prohibició, lluny de protegir el dret a la salut, propicia  l’existència d’un mercat clandestí, i empeny a les persones usuàries de Cànnabis a alimentar-ho, sense controls de qualitat, abandonant-les a la desinformació al voltant del consum i de la substància, criminalitzant-les i dificultant el coneixement i l’aplicació de polítiques de salut pública, orientades a minimitzar els riscos i reduir els danys derivats del consum de cànnabis.

Aquesta llei ens donava per fi, un marc jurídic a les més de 400 Associacions Cannàbiques que avui en dia conviuen al territori català; Un marc jurídic que per fi posava l’accent en la protecció dels drets de les persones usuàries i no en el càstig. La llei d’associacions cannàbiques va superar tots els tràmits parlamentaris amb un ampli suport i el reconeixement de les diputades i els diputats del Parlament. Aquesta, es situa en la línia dels nous moviments internacionals, que han constatat la ineficàcia de les polítiques prohibitives per a la reducció del consum i del tràfic il·legal del cànnabis, i respon al canvi que s’està duent a terme en aquest àmbit, consistent a orientar les polítiques de drogues sobre la base de la reducció dels riscos i dels danys.

Al parlament ja vam poder escoltar que la llei “aparentment” patia traces d’inconstitucionalitat i que calia encetar un debat per regular l’ús del cànnabis en l’àmbit estatal. Així donç traslladem aquesta qüestió a les forces polítiques amb representació al Congrés del Diputats a Madrid i a les organitzacions no governamentals actives a casa nostra, per què manifestin el seu rebuig a aquestes maneres de procedir tan poc democràtiques. Davant d’aquests fets que posen en evidència una greu vulneració dels drets democràtics de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació que s’estableixen a la Constitució, a l’Estatut i a la legislació de règim local, tant a nivell estatal com autonòmic. En aquest sentit, la societat civil catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en la defensa dels interessos i els drets de les ciutadanes i els ciutadans, i també en la iniciativa de llurs aspiracions.

És l’hora, de fer front al bloqueig de l’Estat espanyol i la instrumentalització́ del Tribunal Constitucional per part del Govern. Judicialitzar la salut de les persones és una mala recepta. L’alternativa que presenten les associacions cannàbiques per regular el cànnabis de forma integral és una nova via, oberta des de la intel·ligència col·lectiva, que no pretén banalitzar el consum, sinó aconseguir un punt d’interacció amb les persones usuàries que permeti conèixer els seus consums i aportar la informació necessària per donar poder a persones responsables de les seves decisions.

Hem de continuar fent el camí de la regulació al nostre País. Estem parlant de salut i llibertats, estem parlant de futur i responsabilitat.

————————————–
El pasado 28 de octubre el Gobierno del estado Español presentó recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2017, del 6 de julio, de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis, ley que fue aprobada en el Parlamento de Cataluña, por 118 votos a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP y CUP) y 8 en contra (PPC), puesto que consideraba que vulneraba las competencias exclusivas del Estado, el 4 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional  admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.o 5003-2017.
Y nos preguntamos insistentemente, si será de justicia qué los primeros pasos que el Gobierno catalán hace en a favor de una regulación de nuestra actividad, acabe en nada?
Condenamos estos hechos y la actitud del estado Español a todos los colectivos que cómo nosotros, han visto como se frustra un proceso participativo quedando disuelto por una decisión política y poco democrática. El Parlamento de Cataluña empezó a andar con paso firme en dirección hacia una sociedad más justa e igualitaria, enmendando el error histórico de las políticas prohibicionistas en materia de drogas. Todas juntas hemos demostrado que somos capaces de superar de manera transversal este error y estamos orgullosas de la nuestro clase política, que ha dado un paso valiente hacia la coherencia con voluntad política y no con dogmas moralistas y prohibicionistas que fomentan el estigma y las políticas paternalistas.
La prohibición, lejos de proteger el derecho a la salud, propicia la existencia de un mercado Ilícito, y empuja a las personas usuarias de Cannabis a alimentarlo, sin controles de calidad, abandonándolas a la desinformación alrededor del consumo y de la sustancia, criminalizándolas y dificultando el conocimiento y la aplicación de políticas de salud pública, orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños derivados del consumo de cannabis.
Esta ley nos daba por fin, un marco jurídico a las más de 400 Asociaciones Cannàbicas que hoy en día conviven en el territorio catalán; un marco jurídico que por fin hacía hincapié en la protección de los derechos de las personas usuarias y no en el castigo. La ley de asociaciones cannábicas superó todos los trámites parlamentarios con un amplio apoyo y el reconocimiento de las diputadas y los diputados del Parlamento. Esta, se sitúa en la línea de los nuevos movimientos internacionales, que han constatado la ineficacia de las políticas prohibitivas para la reducción del consumo y del tráfico ilegal del cannabis, y responde al cambio que se está llevando a cabo en este ámbito, orientando las políticas de drogas en base a la reducción de los riesgos y de los daños.
En el parlamento ya pudimos escuchar que la ley “aparentemente” sufría trazas de inconstitucionalidad y que había que comenzar un debate para regular el uso del cannabis en el ámbito estatal. Así que trasladamos esta cuestión a las fuerzas políticas con representación en el Congreso del Diputados en Madrid y a las organizaciones no gubernamentales activas en el estado, manifestando nuestro rechazo a estas maneras de proceder tan poco democráticas. Ante estos hechos que ponen en evidencia una grave vulneración de los derechos democráticos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, la participación ciudadana es una pieza clave en el funcionamiento del sistema democrático. La soberanía popular se ejerce mediante los diferentes canales de participación que se establecen en la Constitución, en el Estatuto y en la legislación de régimen local, tanto a nivel estatal como autonómico. En este sentido, la sociedad civil catalana ha sido históricamente un elemento vertebrador y clave en la defensa de los intereses y los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y también en la iniciativa de sus aspiraciones.
Es hora, de hacer frente al bloqueo del Estado español y la instrumentalizacióń del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno. Judicializar la salud de las personas es una mala receta. La alternativa que presentan las asociaciones cannábicas para regular el cannabis de forma integral es una nueva vía, abierta desde la inteligencia colectiva, que no pretende banalizar el consumo, sino conseguir un punto de interacción con las personas usuarias que permita conocer sus consumos y aportar la información necesaria  realizar un usó responsable de sus decisiones. Tenemos que continuar haciendo el camino de la regulación a nuestro País. Estamos hablando de salud y libertades, estamos hablando de futuro y responsabilidad.