Aprovat definitivament el pla especial urbanístic per regular les associacions cannàbiques

El plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a aquest document, que estableix una sèrie de requisits de distància, superfície, ubicació i criteris tècnics per les associacions

El pla vol ser una eina més al servei de les polítiques de salut pública que permeti abordar el fenomen i regular-lo, també des de la perspectiva urbanística

El Govern municipal ja ha començat a treballar per formular una nova ordenança que prioritzi els criteris de salut pública que regulin les condicions de desenvolupament d’aquesta activitat, més enllà del pla especial urbanístic

El plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de cànnabis a la ciutat de Barcelona. El pla ha vist llum verda amb els vots a favor del Govern municipal (Barcelona en Comú i PSC), ERC i la CUP, l’abstenció de Ciutadans i els vots contraris de CiU i el PP.

L’objectiu del pla és compatibilitzar el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis amb l’exercici d’altres drets fonamentals com són la protecció de la salut, la convivència i el gaudi d’un medi ambient adequat. Les modificacions introduïdes, respecte de l’aprovació inicial, tenen com a objectiu incidir en els requisits d’establiment dels clubs i associacions, atenent als següents criteris: dret a l’associació, dret a la salut pública, convivència i protecció del medi ambient

El nou document estableix els següents requisits:

Criteri de distàncies mínimes i distribució territorial

S’estableixen dues distàncies diferents en funció de si la ubicació està situada en nuclis antics o a la resta de la ciutat:

  • Ciutat: s’estableix una distància mínima de 100 metres tant entre clubs, com entre determinats usos com són centres docents obligatoris, CAS o equipaments comunitaris.
  • Ciutat Vella, Gràcia i nuclis antics: s’estableix una distància mínima de 150 metres tant entre clubs, com entre determinats usos com són centres docents obligatoris, CAS, o equipaments comunitaris.

S’estableixen uns radis mínims de 100 metres de manera general per a tota la ciutat que s’ha de respectar per a l’emplaçament d’una activitat. Aquest és el supòsit que es considera el més òptim per garantir la convivència amb els veïns residents al barri, així com la qualitat de les condicions ambientals (qualitat de l’aire, emissió d’olors i contaminació acústica). Aquest radi mínim s’incrementa per a Gràcia i Ciutat Vella i per als nuclis antics a 150 metres, ja que es tracta d’àmbits més densos.

Aquestes distàncies mínimes que les activitats destinades a clubs socials de consumidors de cànnabis han de respectar entre establiments, també són d’aplicació respecte a determinats usos de la ciutat que s’identifiquen amb els centres docents d’educació obligatòria, els Centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i els sòls actualment qualificats d’equipament comunitari i dotacions.

Criteri de superfície màxima dels locals

  • Superfície màxima útil dels locals: 200 m2 de superfície

L’activitat concreta que es desenvolupa en aquests locals fa necessari establir-ne una superfície màxima atès, bàsicament, a dos aspectes: evitar la concentració excessiva dins els propis locals, amb la finalitat bàsica de protegir la salut de la població consumidora i dels propis treballadors, i evitar la concentració excessiva a la via pública. Per aquest motiu, es limita la superfície dels locals en 200 m2 de superfície útil màxima.

Criteri d’ubicació dels locals

  • Tots els locals han de disposar d’un accés independent des de la via pública, per tant s’han d’ubicar en planta baixa.

L’activitat que es desenvolupa en un club social de cànnabis és susceptible de generar molèsties similars a les que pot generar una activitat de pública concurrència, és per aquest motiu que es considera que han de disposar d’un accés independent des de la via pública. Aquesta condició porta implica que l’accés es produeixi per la planta baixa i, per tant, els locals hauran d’estar ubicats en aquesta planta.

Criteris tècnics

  • Tots els locals han de disposar de doble porta d’accés a l’interior del local o vestíbul de separació entre la porta d’entrada i la sala principal.
  • Com que són locals de fumadors d’ús continuat que generen fums contaminants, la seva emissió a l’exterior s’efectuarà per la xemeneia.

Aquestes activitats poden tenir una incidència directa sobre el medi ambient, principalment pel que fa a tres aspectes bàsics. En primer lloc per la qualitat de l’aire, a conseqüència de l’emissió de fums que poden afectar al seu entorn. Això fa que s’hagin d’adoptar mesures que evitin la dispersió dels contaminants fora dels locals. En segon lloc, en tractar-se d’activitats potencialment generadores d’olors cal establir les mesures necessàries per evitar l’emissió d’olors a l’exterior. En tercer lloc, el referent a la contaminació acústica. Tot i no tractar-se d’una activitat de pública concurrència, és un tipus d’activitat que pot generar soroll i, per tant, es considera necessari posar mesures que evitin la propagació de soroll a l’exterior. En base a aquests aspectes mediambientals, es preveu l’obligatorietat de disposar de doble porta per tal d’accedir a l’interior del local.

Els locals on es consumeix cànnabis són locals de fumadors d’ús continuat. Els fums emesos pels locals de fumadors són considerats contaminants, i per tant l’Administració municipal n’exigeix que l’emissió a l’exterior s’efectuï per la xemeneia, atenent a les competències que la pròpia normativa atorga als municipis.

Tots els nous locals que s’obrin a la ciutat hauran de complir amb les condicions establertes al document definitiu del pla especial. Pel que respecta a les entitats que ja existeixen, es donarà un període de 18 mesos des de l’entrada en vigor del nou pla per tal que s’adeqüin tècnicament i passin a disposar de doble porta o vestíbul i xemeneia. A dia d’avui a la ciutat de Barcelona es calcula que hi ha un total de 120 associacions cannàbiques en funcionament.

Nova ordenança per regular l’activitat

La voluntat del Govern municipal és que el pla especial urbanístic esdevingui una eina més al servei de les polítiques de salut pública de la ciutat, que és des d’on entén que s’ha d’abordar aquest fenomen.

En aquest sentit, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat està treballant de manera coordinada amb el Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en base als principis que fixa el Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016.

L’ASPB i el comissionat de Salut, juntament amb diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, ja ha començat les tasques d’estudi i formulació d’una nova ordenança que té per objectiu prioritzar els criteris de salut pública per regular les condicions que determinin el desenvolupament de l’activitat, més enllà dels criteris estrictament urbanístics del pla especial. En aquests moments aquest document s’està treballant per part dels diversos departaments implicats i en col•laboració amb grups d’experts i entitats del sector.

Info: Barcelona.cat

Feu un comentari