L’Ajuntament de Ripollet,suspèn la concessió de llicències a clubs de fumadors de cànnabis

L’Ajuntament de Ripollet, sobre suspensió d’atorgament de llicències d’obres o activitats per la implementació o l’establiment de clubs i associacions de cànnabis.

Per resolució de l’alcaldia núm. 327/2015, de 25 de març, es resol suspendre, de conformitat amb l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en tot l’àmbit del terme municipal de Ripollet l’atorgament de llicències d’obres o activitats per la implementació o l’establiment de clubs i associacions de cànnabis i d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal, així com la comunicació o altres règims d’intervenció administrativa connexes que vinguin establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma de l’instrument de planejament pertinent per a regular les condicions urbanístiques d’emplaçament, accessos, distàncies amb altres usos o establiments i altres criteris de regulació per a tot l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació annex, la qual es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, comptat des de la data de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major difusió de la població, en la pàgina web de l’Ajuntament i en el taulell d’anuncis de la corporació, per tal que hom pugui formular-hi les al•legacions que es considerin oportunes.
La suspensió tindrà una durada d’un any, a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. No obstant això, la durada podrà perllongar-se fins als dos anys en cas d’acumulació per efecte de l’aprovació inicial de l’ instrument de planejament urbanístic que correspongui, si es dóna el cas.
La suspensió no produirà efectes respecte la tramitació de les sol•licituds presentades al Registre General d’aquest Ajuntament abans data de publicació de la Resolució d’Alcaldia en el BOPB, sempre i quan la documentació aportada de part sigui completa i resulti conforme amb la normativa d’aplicació.
L’expedient resta a disposició de la ciutadania en les oficines del Departament de Serveis Territorials, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de les 9:30 fins a les 13:30 hores, que s’emplacen en l’edifici del carrer Balmes, 8, 1r 3a de Ripollet.
Ripollet, 31 de març de 2015
 
Info: ripollet.cat

Feu un comentari