Comunicat: Som el que cultivem

Les dues Federacions, CatFAC i FEDCAC, volem mostrar la nostra solidaritat amb les associacions que en aquests últims mesos, s’estan veient obligades a tancar de forma definitiva, després de les sentències dictaminades pel tribunal suprem. Entre elles la MACA, o G13 que està pendent de tancament.

Mitjançant aquest comunicat volem difondre la nostra intenció per establir criteris que facin compatibles els nostres drets individuals, sense ser una molèstia per a la resta de la societat. Plantejant noves formes d’abordatge del fenomen cannabic, que plantegin aquest des de perspectives de salut i prevenció, en comptes de fer-ho des del delicte i lo penal. Així mateix, si es considera que ens trobem en la finalització del procés de moratòria en la concessió de llicències a Barcelona, més que mai és el moment de treballar per al procés de regulació de la nostra activitat que no només es fonamenti en la simple ordenació urbanística sinó que s’afronti a través de limitacions i normes clares de salut amb una ordenança específica definida de forma participativa i participada. El model que defensem es basa en el respecte a uns codis de bones pràctiques i a un model d’associació democràtica sense ànim de lucre que ens permeti treballar amb una mínima seguretat jurídica i que defensi els drets de les persones usuàries amb el màxim respecte a la legalitat vigent i la jurisprudència.

Les federacions, CatFAC i FEDCAC, han estat reconegudes com a interlocutores davant del Govern de la Generalitat, mitjançant el seu Departament de Salut, per participar en el procés de creació d’un marc regulador. També hem estat reconegudes pel Parlament de Catalunya com a entitats de reducció de riscos en el consum. Per això no s’entén, com es segueix intentant abordar una realitat que existeix i a la qual, des de les institucions, no s’ha sabut donar resposta, més que amb prohibició i repressió, repercutint i exposant a molts més riscos a les persones que han decidit consumir i a la societat en general.

Apostar per models que plantegin les pràctiques de gestió transparent i basades en formacions reducció de riscos i danys, dins dels clubs socials de consum cannabis (CSC), ha de ser la manera en què s’executin les polítiques. Oferint un nou marc on intervenir, aprofitant els nous recursos, per donar resposta a una realitat emergent. Sempre complint amb els criteris establerts pel Departament de Salut de la Generalitat, així com amb les diferents ordenances municipals ja presentades, que la majoria estableixen aquest punt, i comparteixen aquest criteri en comú.

Som part de la societat civil, en aquests moments d’incertesa, estem proposant solucions creatives a problemes complexos, que reverteixen en la societat, creant ocupació, benestar, activitat econòmica i petits espais de llibertat, creació i autogestió. Necessaris per a la nostra societat, al mateix temps que desestigmatitzen les persones consumidores, retornant-les la dignitat de no sentirse perseguides i criminalitzades, pel simple fet de consumir cànnabis.

Per això, es fa una crida a tots els actors que intervenen dins del fenomen del cànnabis.

A les administracions públiques, perquè treballin definitivament per la regulació. Moderant les pràctiques que alberguin els drets individuals de tots, on els consumidors i les consumidores de cànnabis, puguin exercir les seves llibertats, assumint els seus riscos, dels quals hem de fer-los
conscients, però sense envair les llibertats d’uns altres. Apostant per col·laboració de tots els afectats, exposant les diverses perspectives, que engendrin una visió conjunta, tolerant, des de la cohesió, que doni lloc a una convivència en comú.

Als CSC, perquè lluitin pels seus drets, que s’uneixin ara, treballin i ofereixin els seus esforços, per aconseguir un únic objectiu, la regulació. És un moment important per treballar, unificant criteris, defensant un marc regulador, mantenint unes bones pràctiques, i representant un suport entre tots. Només la unió de la diversitat de CSC que actualment es troben funcionant, pot aconseguir una major representativitat política i social.

A les persones consumidores, perquè es manifestin, trenquin els estigmes, i es faci evidència de la normalització del consum de cànnabis en l’actualitat. Tan sols amb la seva visibilitat, és possible manifestar la necessitat de promoure una regulació que permeti la informació, la qualitat, la seguretat per exercir de forma més responsable i conscient el consum de cànnabis.

Ara, cal anar més enllà i entendre, el treball dels CSC, com una oportunitat per establir estratègies que permetin generar el gaudi dels drets individuals i la decisió lliure de consumir, assumint que és possible un consum responsable, però establint un model preventiu, que aposti per pràctiques més segures, i que previnguin al màxim els riscos que puguin emergir a causa del consum de cànnabis.

Les federacions, són mostra d’aquesta voluntat d’un conjunt d’associacions cannàbiques. Establint una xarxa de treball estable, col·lectiva, i responsable, que busca crear una estructura capaç de regular tots els aspectes que giren entorn del cànnabis i el seu consum. Amb l’única intenció, de defensar els drets de les persones usuàries, cultivadores i associacions de cànnabis per a l’ús personal, treballant el diàleg, entre organitzacions de la societat civil i de les administracions públiques.

Federar-se pot ser l’opció, i l’oportunitat de representar i defensar els interessos de les associacions cannàbiques i a les persones usuàries que formen part de la massa social de les mateixes. Aprenent, i assumint un codi deontològic i de bones pràctiques, basat en models participatius i transparents d’acord a la jurisprudència i legalitat vigent.

No obstant això, davant les actuacions judicials, i les peticions de tancament per part de la fiscalia, tots ens veiem exposats, al fet que el que un dia permetin amb la dispensació de llicències, avui s’entengui com a activitat il·lícita i es dubti del dret d’associatiu.

La nostra esperança, és que al més aviat possible, s’aposti pels models presentats durant a aquests anys als governs polítics. Aconseguint no tant sol trobar un refugi legal on establir les pràctiques dels CSC, sinó apostant per un avanç en drets i llibertats, avançant cap a la innovació social i la responsabilitat ciutadana.

Feu un comentari