Ordenança municipal reguladora de la Ubicació de Clubs Socials i associacions de Cànnabis

El ple de l’ajuntament de Malgrat de Mar, va aprovar definitivament “l’ordenança municipal reguladora de la Ubicació de Clubs Socials i associacions de Cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal”.

Arrel de l’aparició dels clubs de Fumadors en el nostre estat, han proliferat les peticions d’autorització municipal per a l’habilitació de locals per usos associatius de consumidors de Cànnabis. La determinació sobre la legalitat de l’activitat que es desenvolupa dins dels clubs de fumadors de cànnabis, no pertoca a l’àmbit competents urbanístic dels ens locals, Ja que es tracta d’una matèria de coneixement de les autoritats sanitàries, pel que fa a l’eventual regulació del seu consum, i policials i judicials, en quant a l’eventual conducta punitiva prevista en el tipus penal 368 del Codi penal.

No obstant, i mentre els organismes departamentals competents procedeixen a valorar l’eventual presentació de mocions o propostes de llei a les instancies competents, resulta evident que des de l’àmbit local els ajuntaments tenen una responsabilitat, d’ordre i vigilància respecte de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels clubs de fumadors de Cànnabis, que no poden defugir, sota l’escut de la Jerarquia normativa competent per l’abordament de qüestions d’ordre públic.

La regulació de la implantació de Clubs socials o associacions d’aquesta naturalesa es considera convenient i oportuna per diverses raons imperioses d’interès general (objectius de salut publica, protecció del consumidors-associats i protecció de l’entorn urbà) que justifiquen la tramitació de l’obertura de l’activitat segons la regulació normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, atenent al seu aforament.

La regulació Continguda en la relació a l’ús i la seva potencial perillositat en relació amb conductes que del mateix sen derives, aquesta ordenança pretén abordar alguns aspectes problemàtics produïts pel propi exercici de l’activitat associativa en base a la pròpia naturalesa dels locals a on aquesta s’hi desenvolupa.

trobareu l’ordenança al seguen enllaç  ordenança Malgrat de Mar

Feu un comentari