La unió fa la força

Ahir, 19 de maig, es va celebrar la primera Assemblea General entre totes les associacions federades a les dues federacions d’associacions cannàbiques de Catalunya -CatFAC i Fedcac- per compartir l’estratègia d’acció a Barcelona i implicar-nos, totes i tots, en el camí d’una regulació responsable del cànnabis basada en els drets de les persones usuàries i la convivència a la Ciutat.

Fa un any que el Govern de Trias va establir una moratòria de llicències que impedia l’obertura de seus socials d’associacions cannàbiques a Barcelona durant un any amb l’excusa d’estudiar el fenomen, fer un procés participatiu amb el sector i acordar una regulació que ordenés la situació de les associacions i ens aportés seguretat jurídica.

Des de llavors, les federacions cannàbiques hem treballat conjuntament amb el Consell Municipal de Benestar Social, la taula de drogodependències de l’Ajuntament de Barcelona i amb els diferents partits polítics per concretar uns criteris consensuats en matèria de salut i seguretat. L’objectiu sempre ha estat una regulació integral que respongui a la realitat social de les persones consumidores i de les associacions cannàbiques de Barcelona, aportant seguretat jurídica i respectant sobretot els drets individuals de tota la ciutadania de Barcelona.

Tot i així, la criminalització de les persones usuàries de cànnabis i les seves associacions ha continuat i les accions empreses per l’ajuntament, lluny d’aportar seguretat i una resposta a les necessitats de la ciutadania, han provocat una proliferació descontrolada de seus i clubs cannàbics i el malestar de les veïnes i els veïns en alguns barris per la falta d’informació i control de les pràctiques de les associacions.

Les persones usuàries som ciutadanes de Barcelona, volem una ciutat cívica i segura per a nosaltres i els nostres fills. Apostem per polítiques participatives i les nostres prioritats són l’educació i la salut. La regulació és una necessitat que l’ajuntament de Barcelona no ha sabut gestionar i que ara s’utilitza de manera electoralista, establint una distància mínima sense cap argument motivat amb l’objectiu d’aconseguir un titular que amenaça amb el tancament del 80% de les associacions cannàbiques i manté així la moratòria durant un any més.

Les Associacions Cannàbiques de Catalunya ens vam reunir ahir en una assemblea extraordinària conjunta de les dues federacions cannàbiques – Catfac- Fedcac – per organitzar-nos i preparar les accions que emprendrem per evitar el tancament indiscriminat i il·legal de les seus socials de les associacions cannàbiques. El dret de reunió i associació és un dret fonamental i nosaltres aportem un model amb anys d’experiència que aposta per la reducció de riscos, la gestió de plaers i el consum responsable acabant amb el mercat negre de cànnabis a la Ciutat.

Les associacions allà reunides van acordar el llançament d’una campanya urgent per mobilitzar el vot de les persones usuàries en aquestes eleccions del 24 de maig. Ens organitzarem per donar suport a aquelles opcions polítiques que reconeguin els nostres drets i vulguin acabar amb les polítiques repressives que han quedat superades per donar més problemes que solucions a la nostra realitat social.
També es va acordar defensar a les associacions que es vegin afectades per les pràctiques il·legals orquestrades per l’ajuntament de Barcelona amb objectius electoralistes i sense arguments de seguretat ni salut. Aquestes associacions, regides pels codis de bones pràctiques de les federacions Cannabicas i respectant la legalitat vigent, han estat treballant durant mesos si no anys en projectes de reducció de riscos, proporcionant un espai i accés al cànnabis segur per les seves persones usuàries, lluitant així contra el mercat negre i reinvertint en salut i educació.

Les associacions llancen un missatge clar i contundent de PROU DE CRIMINALITZACIÓ. Les polítiques de drogues no s’han de mal utilitzar en favor d’una tendència política, cal mantenir el consens que fins ara havien tingut els diferents partits de Barcelona i que el Sr TRIAS ha decidit trencar, menyspreant la feina feta per l’administració i l’ajuntament de Barcelona en comunió amb el tercer sector i ignorant les necessitats i peticions dels seus ciutadans, oblidant que les persones usuàries de cànnabis tenim els mateixos drets i representem una massa social de més de 300.000 persones només a Barcelona.

Sr TRIAS les persones usuàries i ciutadanes de Barcelona no permetrem la violació dels nostres drets individuals de forma reiterada i sense justificació. Som les principals interessades en una regulació inclusiva i per això seguirem treballant amb l’Ajuntament de Barcelona per establir els criteris adequats per regular el fenomen de les associacions cannàbiques i evitar així les males pràctiques derivades de la inseguretat jurídica.

Barcelona és una ciutat moderna, pionera en molts sentits i la regulació de les associacions cannàbiques a la nostra ciutat sabem que servirà de referència per als altres municipis i fins i tot per a la resta de l’estat. Estem en el punt de mira i per tant és la nostra responsabilitat establir una regulació realista que respecti els drets individuals, permeti les activitats responsables de les associacions cannàbiques i respecti el civisme, salut i seguretat de la ciutat de Barcelona.

La reunió d’ahir va assentar les bases d’un camí de lluita on ens trobaran més units que mai per defensar els nostres drets!
————————–

La unión hace la fuerza

Ayer, 19 de mayo, se celebró la primera Asamblea General entre todas las asociaciones federadas a las dos federaciones de asociaciones cannábicas de Catalunya -CatFAC y Fedcac- para compartir la estrategia de acción en Barcelona e implicarnos todas y todos en el camino de una regulación responsable del cánnabis basada en los derechos de las personas usuarias y la convivencia en la Ciudad.

Hace un año que el Gobierno de Trias estableció una moratoria de licencias que impedía la apertura de sedes sociales de asociaciones cannabicas en Barcelona durante un año con la excusa de estudiar el fenómeno, hacer un proceso participativo con el sector y acordar una regulación que ordenara la situación de las asociaciones y nos aportara seguridad jurídica.

Desde entonces, las federaciones cannábicas hemos trabajado conjuntamente con el Consell Municipal de Benestar Social, la mesa de drogodependencias del Ayuntamiento de Barcelona y con los diferentes partidos políticos para concretar unos criterios consensuados en materia de salud y seguridad. El objetivo siempre ha sido una regulación integral que de una respuesta a la realidad social de las personas consumidoras y asociaciones cannabicas de Barcelona, aportando seguridad jurídica y respetando sobre todo los derechos individuales de toda la ciudadanía de Barcelona.

Aun así, la criminalización de las personas usuarias de cannabis y sus asociaciones ha continuado y las acciones emprendidas por el ayuntamiento, lejos de aportar seguridad y una respuesta a las necesidades de la ciudadanía, han provocado una proliferación descontrolada de sedes y clubes cannábicos y el malestar de los vecinos en algunos barrios por la falta de información y control de las prácticas de las asociaciones.

Les persones usuarias somos ciudadanas de Barcelona, queremos una ciudad cívica y segura para nosotras y nuestros hijos. Apostamos por políticas participativas y nuestras prioridades son la educación y la salud. La regulación es una necesidad que el ayuntamiento de Barcelona no ha sabido gestionar y que ahora utiliza de modo electoralista, estableciendo una distancia mínima sin ningún argumento motivado con el objetivo de conseguir un titular que amenaza con el cierre del 80% de las asociaciones cannabicas y mantiene así la moratoria durante un año más.

Las asociaciones Cannábicas de Catalunya nos reunimos ayer en una asamblea extraordinaria conjunta de las dos federaciones Cannábicas – Catfac- Fedcac – para organizarnos y preparar las acciones que emprenderemos para evitar el cierre indiscriminado e ilegal de las sedes sociales de las asociaciones cannábicas. El derecho de reunión y asociación es un derecho fundamental y nosotros aportamos un modelo con años de experiencia que apuesta por la reducción de riesgos, la gestión de placeres y el consumo responsable acabado con el mercado negro de cannabis en la Ciudad.

Las asociaciones allí reunidas acordaron en lanzamiento de una campaña urgente para movilizar el voto de las personas usuarias en estas elecciones del 24 de mayo. Nos organizaremos para apoyar esas opciones políticas que reconozcan nuestros derechos y quieran acabar con las políticas represivas que han quedado superadas por dar más problemas que soluciones a nuestra realidad social.

También se acordó defender a las asociaciones que se vean afectadas por las prácticas ilegales orquestadas por el ayuntamiento de Barcelona con objetivos electoralistas y sin argumentos de seguridad ni salud. Estas asociaciones, regidas por los códigos de buenas prácticas de las federaciones cannabicas y respetando la legalidad vigente, han estado trabajando durante meses si no años en proyectos de reducción de riesgos, proporcionando un espacio y acceso al cannabis seguro para sus personas usuarias, luchando así contra el mercado negro y reinvirtiendo en salud y educación.

Las asociaciones lanzan un mensaje claro y contundente de BASTA YA DE CRIMINALIZACIÓN. Las políticas de drogas no deben utilizarse de forma electoralista, ese es el consenso que hasta ahora habían tenido los diferentes partidos de Barcelona y que el Sr TRIAS ha decidido romper, menospreciando el trabajo hecho por la administración y el ayuntamiento de Barcelona en comunión con el tercer sector e ignorando las necesidades y peticiones de sus ciudadanos, olvidando que las personas usuarias de cannabis tenemos los mismos derechos y representamos una masa social de más de 300.000 personas solo en Barcelona.

Sr TRIAS las personas usuarias y ciudadanas de Barcelona no vamos a permitir la violación de nuestros derechos individuales de forma reiterada y sin justificación alguna. Somos las principales interesadas en una regulación inclusiva y por ello seguiremos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona para establecer los criterios adecuados para controlar el fenómeno de las asociaciones cannabicas y evitar así las malas prácticas derivadas de la inseguridad jurídica. Barcelona es una ciudad moderna, pionera en muchos sentidos y la regulación de las asociaciones cannabicas en nuestra ciudad sabemos que servirá de referencia para los demás municipios e incluso para el resto del estado. Estamos en el punto de mira y por lo tanto es nuestra responsabilidad establecer una regulación realista que respete los derechos individuales y permita las actividades responsables de las asociaciones cannabicas y respete el civismo, salud y seguridad de la ciudad de Barcelona.

La reunión de ayer sentó las bases de un camino de lucha dónde nos encontrarán más unidos que nunca para defender nuestros derechos!

Feu un comentari