Si l'Ajuntament ens tanca portes, les Federacions d'Associacions Cannàbiques obrirem finestres!

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona publica avui l’anunci que la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat 6 de maig amb nocturnitat i alevosia. Aquell dia només vam poder conèixer titulars que ens permetien sobreentendre quins objectius amagava l’alcalde i l’equip de govern darrera d’aquest pla electoralista i moralista que, malauradament, ni l’oposició ni les entitats del sector en tenien cap coneixement. (clica aquí per més informació)

Les dues federacions d’Associacions Cannàbiques – CatFAC i Fedcac – ens lamentem de la forta desconnexió que demostra l’Ajuntament sobre la realitat dels carrers de la ciutat. Pràcticament fa un any de la primera suspensió de llicències anunciada per l’Ajuntament. En aquella ocasió, ens vam alegrar de la voluntat de diàleg per a construir, entre totes i tots, un espai per a les persones usuàries de cànnabis respectuós amb la ciutat i les veïnes i els veïns. I no era això companys, no era això… Les dues federacions hem participat dins el Consell Municipal de Benestar Social on s’han treballat uns criteris que després d’esforços i consensos queden en paper mullat. Aquesta és la participació que promou l’Ajuntament? Així és com n’és de tinguda en compte la veu de la ciutadania de Barcelona?

Després de llegir tota la documentació que per fi, des d’avui s’ha fet pública, llegim amb sorpresa com l’estigma damunt l’activitat que realitzem, el consum i la nostra condició de persones usuàries és ben viu. Lamentem profundament que l’Ajuntament no sigui capaç de proposar un pla que parli de bones pràctiques i límits on, com en totes les professions i àmbits, caldrà preveure’n les sancions pels que no les compleixen i no pressuposar que som la majoria els que amaguem conductes delictives. Avui a l’Ajuntament de Barcelona li diem PROU i li responem QUE NO, QUE NO TOLERAREM MÉS ATACS. Som persones, som usuàries, som ciutadanes. Tenim drets.

No ens quedarem amb el braços creuats i presentarem les nostres al·legacions a una normativa aprovada per una minoria, que contínua criminalitzant al sector Cannàbic, que busca la desaparició de centenars d’associacions, que porten treballant des de fa anys amb els seus associats programes de reducció de riscos associats al consum i acompanyant-los en un model de consum responsable i de gestió de plaers basat en l’empoderament de les persones i el respecte a les llibertats. Associacions que enriqueixen el teixit associatiu de la Ciutat i que han rebut el reconeixement d’entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de les drogodependències.

Avui, com a resposta, convoquem la primera Assemblea General entre totes les associacions federades a les dues federacions cannàbiques com el que podrà suposar el primer pas ferm d’un camí on la implicació de totes les persones usuàries i de totes les organitzacions serà imprescindible. La reunió, convocada per demà, té un únic punt en l’odre del dia: preparar les accions de resposta a l’Ajuntament. Posarem l’èmfasi en elaborar unes al·legacions que puguin ser recolzades per tantes persones com puguem perquè el nostre model de ciutat és inclusiu, cohesionador i es construeix des dels drets i no la repressió hipòcrita que ens envia a totes i a tots als circuïts del mercat negre i il·legal.

Som moltes les persones que pensem que Barcelona pot regular i normalitzar un alternativa que suposarà un pas endavant en una altra arquitectura en les Polítiques de Drogues. Sumem esforços i ho aconseguirem.

L’Ajuntament ens està tancant les portes, entre totes i tots podrem obrir les finestres de la Ciutat!

——————-

Si el Ayuntamiento nos cierra puertas, las Federaciones de asociaciones cannábicas abriremos ventanas!

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona publica hoy el anuncio que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado 6 de mayo con nocturnidad y alevosía. Ese día sólo pudimos conocer titulares que nos permitían sobreentender que objetivos ocultaba el alcalde y el equipo de gobierno detrás de este plan electoralista y moralista que, desgraciadamente, ni la oposición ni las entidades del sector tenían ningún conocimiento. (Pincha aquí para más información)

Las dos federaciones de asociaciones cannábicas – CatFAC y Fedcac – nos lamentamos de la fuerte desconexión que demuestra el Ayuntamiento sobre la realidad de las calles de la ciudad. Prácticamente hace un año de la primera suspensión de licencias anunciada por el Ayuntamiento. En aquella ocasión, nos alegramos de la voluntad de diálogo para construir, entre todos, un espacio para las personas usuarias de cannabis respetuoso con la ciudad y las vecinas y los vecinos. Y no era eso compañeros, no era eso … Las dos federaciones hemos participado en el Consejo Municipal de Bienestar Social donde se han trabajado unos criterios que después de esfuerzos y consensos quedan en papel mojado. Esta es la participación que promueve el Ayuntamiento? Así es como es tenida en cuenta la voz de los ciudadanos de Barcelona?

Después de leer toda la documentación que por fin hoy se ha hecho pública, leemos con asombro como el estigma sobre la actividad que realizamos, el consumo y nuestra condición de personas usuarias esta bien latente. Lamentamos profundamente que el Ayuntamiento no sea capaz de proponer un plan que hable de buenas prácticas y límites donde, como en todas las profesiones y ámbitos, habrá que prever las sanciones para los que no las cumplen y no presuponer que somos la mayoría los que escondemos conductas delictivas. Hoy al Ayuntamiento de Barcelona le decimos BASTA y le respondemos NO, que no toleramos MÁS ATAQUES. Somos personas, somos usuarias, somos ciudadanas. Tenemos derechos.

No nos quedaremos con los brazos cruzados y presentaremos nuestras alegaciones a una normativa aprobada por una minoría, que continua criminalizando al sector Cannábico, que busca la desaparición de cientos de asociaciones, que llevan trabajando desde hace años con sus asociados programas de reducción de riesgos asociados al consumo y acompañándolos en un modelo de consumo responsable y de gestión de placeres basado en el empoderamiento de las personas y el respeto a las libertades. Asociaciones que enriquecen el tejido asociativo de la ciudad y que han recibido el reconocimiento de entidades y organizaciones que trabajan en el ámbito de las drogodependencias.

Hoy, como respuesta, convocamos la primera Asamblea General entre todas las asociaciones federadas de las dos federaciones cannábicas lo que supondra el primer paso firme de un camino donde la implicación de todas las personas usuarias y de todas las organizaciones será imprescindible. La reunión, convocada para mañana, tiene un único punto en el orden del día: preparar las acciones de respuesta en el Ayuntamiento. Pondremos el énfasis en elaborar unas alegaciones que puedan ser apoyadas por tantas personas como podamos para que nuestro modelo de ciudad sea inclusivo, cohesionador y que se construya desde los derechos y no desde la represión hipócrita que nos envía a todas y a todos a los circuitos del mercado negro e ilegal.

Somos muchas las personas que pensamos que Barcelona puede regular y normalizar un alternativa que supondrá un paso adelante en otra arquitectura en las Políticas de Drogas. Sumemos esfuerzos y lo conseguiremos.

El Ayuntamiento nos está cerrando las puertas, entre todas y todos podremos abrir las ventanas de la Ciudad

Feu un comentari