Mataró, l’ordenança que gairebé prohibeix els clubs socials de cànnabis.

El Ple d’abril ha aprovat inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat.

Atès que en els darrers anys a Mataró, com en altres ciutats, s’han establert diferents clubs socials de cànnabis, el Ple de juliol de 2014 va acordar iniciar els estudis i treballs per determinar com s’havien de regular les activitats destinades a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal. Des d’aleshores, i fins com a màxim d’un any, s’han suspès l’atorgament de llicències referents a aquestes activitats.

L’aprovació i posada en funcionament d’aquesta ordenança s’estima convenient i oportuna, entre d’altres motius, per garantir l’obertura d’aquests establiments per part d’associacions registrades i amb unes normes de funcionament clares i conegudes, per poder fixar les distàncies d’aquests locals i altres serveis o centres de la ciutat i per regular les condicions que ha de tenir l’exercici d’aquesta activitat.

L’ordenança, que consta de 14 articles i una disposició transitòria i una final, regula l’obertura de clubs socials de cànnabis i estableix un règim de distàncies entre ells i entre aquests i els centres educatius i de salut. Així mateix, garanteix que els locals reuneixin les condicions necessàries per evitar molèsties als veïns, i les condicions de seguretat, salubritat i higiene dels seus usuaris. La normativa també garanteix que l’activitat es dugui a terme per associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics.

L’associació que promogui el club social ha d’estar inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres condicions, l’ordenança estableix que per accedir a aquests locals cal ser consumidor habitual de cànnabis i hi prohibeix el consum d’altres drogues o begudes alcohòliques, també queda prohibit el cultiu de cànnabis en el local. A més, l’associació ha de proporcionar informació i assessorament professionalitzat en reducció de riscos i danys derivats del consum d’aquesta substància.

La normativa també incorpora el règim sancionador i la tipologia d’infraccions que es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
L’ordenança ha tingut en compte els criteris en matèria de salut pública i la llei sobre el tabaquisme.
A partir de l’aprovació al Ple l’ordenança se sotmet a informació pública durant 30 dies perquè s’hi puguin presentar reclamacions o suggeriments, si passats aquests dies no se n’ha presentat cap es considerarà l’ordenança aprovada definitivament.

La CUP Mataró va intervenir al Ple municipal per qüestionar l’ordenança dels clubs socials de cànnabis. El govern municipal ha proposat una ordenança més encarada cap a la prohibició que no pas cap a la regulació.

Xavier Safont-Tria, regidor de la CUP a l’Ajuntament de Mataró, va posicionar-se a favor de la regulació del consum i venda del cànnabis, en comptes de l’estigma i prohibició que no garanteixen ni un bon ús ni un bon control.

L’ús del cànnabis no només és lúdic, també té un important ús medicinal: està demostrada la seva eficiència contra el dolor crònic, els vòmits produïts per la quimioteràpia, l’esclerosi múltiple, el pàrquinson, els glaucomes…

Hi ha persones a qui no convé el consum de cànnabis com són els menors d’edat i les persones amb malalties mentals a qui no es pot permetre el seu consum. La regulació però, permetria un millor control en comptes del mercat negre il·legal que actualment existeix, en aquest sentit el regidor de la CUP va expressar: “Prefereixo un lloc controlat on se sap exactament què es consumeix i en quines condicions es consumeix”.

Tot seguit el regidor de la CUP va criticar alguns dels punts de l’ordenança que es va aprova inicialment:

  • Les limitacions per a la ubicació de clubs socials del cànnabis són tan exagerades que pràcticament no es podran posar en cap lloc de la ciutat.
  • La prohibició del cultiu de plantes al mateix local afavoreix la circulació no controlada.
  • Per què es prohibeix activitats com xerrades, música o d’altres activitats en aquests clubs?
  • Per què només podran entrar als clubs socials consumidors habituals de cànnabis? Les persones que volen un ús esporàdic o un ús medicinal han d’anar al mercat negre?
  • Per què l’ordenança prohibeix que cap persona pugui ser sòcia de més d’un club social de cànnabis? No es pot ser alhora del Barça i del València?
  • Per què l’ordenança prohibeix a un club social de cànnabis tenir una pàgina web o qualsevol altre suport comunicatiu?

L’ordenança es va a aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte la CUP que hi va votar en contra.

La CUP va anunciar que presentarà al·legacions a l’ordenança. Cal més formació i una altra política respecte el cànnabis tal com fan països com l’Uruguai, Bèlgica, Holanda, Suïssa, alguns estats d’EEUU…

Feu un comentari