Avui, el Parlament de Catalunya es tenyeix de verd!

Gràcies a totes i a tots,
Avui, el Parlament de Catalunya es tenyeix de verd!

Avui, 29 de gener, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha centrat el debat sobre el consum terapèutic i sobre les associacions de persones consumidores de cànnabis. Pràcticament un consens polític generalitzat que ens permet afirmar que hem fet un salt endavant en la lluita per defensar les persones usuàries de cànnabis i una mirada al futur d’una nova ciutadania responsable, compromesa, que vetlla pels drets i necessitats de totes i tots.

El Parlament de Catalunya arriba a un consens per apropar-se i donar resposta a les peticions socials dictant les bases que han de permetre desenvolupar una normativa que regula el funcionament dels locals de les associacions i clubs de cànnabis. I fixant en 6 mesos el termini per a avaluar-ne el compliment dels acords.

parlament (2)El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

1. A aprovar, mitjançant resolució del Departament de Salut, els criteris rellevants a efectes de Salut Pública en relació amb el consum associatiu de cànnabis, així com les condicions higièniques i sanitàries que s’haurien d’exigir per a l’autorització de l’activitat de les associacions cannàbiques i els seus clubs pels ajuntaments de Catalunya, en el marc de la legislació vigent.

2. Impulsar, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament dels associats i associades per tal de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; la formació de les persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància amb l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de determinats consums que generen riscs i/o danys a la salut dels consumidors d’aquesta substància, i qualsevol altra tasca que se’n pugui derivar.

3. Crear el Registre d’Associacions de persones consumidores de cànnabis adscrit al Registre municipal d’associacions i/o i a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

4. Continuar treballant, des de l’endemà de l’aprovació i per període indefinit, amb les federacions d’associacions d’usuaris del cànnabis, els professionals de la prevenció i assistència dels consums de drogues i les diferents administracions que intervenen en les activitats de les associacions i clubs d’usuaris de cànnabis, amb la col•laboració des de l’àmbit polític que es pugui requerir per part del Parlament de Catalunya.

5. Presentar a la comissió de salut del Parlament de Catalunya, en un termini de 6 mesos, la valoració referent al compliment de la resolució, la inscripció en el registre i tot allò que hi estigui directament o indirectament relacionat que l’Agència de Salut Pública consideri.

Des de la CatFAC celebrem la decisió adoptada pel Parlament de Catalunya ja què per nosaltres suposa un primer pas satisfactori que portem anys reivindicant. Avui, celebrem que es reconeix el nostre espai en la societat, que donem l’inici a un nou futur per les persones usuàries que han vingut reclamant fórmules legals que permetin el cultiu i el consum personal, tractant d’evitar com a prioritat la inseguretat jurídica que es pateix. En definitiva, avui hem fet un pas més per la llibertat.

Catalunya torna a demostrar el seu caràcter obert i integrador que, una vegada més, aconsegueix recollir les propostes dels moviments socials i adaptar-hi les normatives, sumant-se a la tendència de regulació del cànnabis present ja en molts racons del món. La porta del canvi s’ha obert a les persones consumidores a través de les associacions, una eina col•lectiva que haurà de vetllar pel compliment dels paràmetres de la regulació i participar en les estratègies de reducció de riscos i danys, sempre a favor de proporcionar seguretat i salut als usuaris i a les usuàries.

Però aquest no és el final del camí, entenem que el procés de regulació aporta avantatges importants com augmentar el coneixement sobre els fonaments legals d’una associació i el funcionament d’aquesta, ara bé, el nostre dia a dia no haurà canviat. Una associació cannàbica no té sentit si no és un espai autogestionat de cultiu i consum. Denunciem la inseguretat de les persones usuàries igual que els perills de les màfies i el mercat negre. Avui fem un pas endavant però deixem encara sense resposta tots els buits que ens han de permetre normalitzar la nostra situació. Des de la CatFAC estem més convençuts que mai que cal defensar el cultiu, la tinença o el transport així com allunyar-nos d’arbitrarietats locals en l’aplicació. Tots ells són elements inherents del reconeixement real del nostre paper en la societat.

Ens felicitem per haver arribat avui a aquest document de mínims que ara cal desenvolupar i posar en marxa. La CatFAC col•laborarà intensament per donar compliment a tots els requisits i seguirà reclamant la necessitat d’una regulació que inclogui aspectes com el cultiu, el transport i la distribució assumint i dissenyant una normativa per totes les fases necessàries d’una associació cannàbica en concordança amb el Codi de Bones Pràctiques i una proposta de model de regulació on es contemplin associacions de persones consumidores que s’autoabasteixen col•lectivament, amb anàlisis de la substancia i programes de reducció de riscos i acompanyament al consum. Una tasca social que permet tenir una incidència real sobre els consums, oferint control i acompanyament quan es necessari. Promocionant l’accés al cànnabis com a pal•liatiu i afavorint estudis per tal d’aprofundir en els coneixements reals de la substancia.

Com a moviment social seguirem treballant per ser un altaveu de les reivindicacions de les persones usuàries a les institucions i fer del dia d’avui, L’inici.

CatFAC.

Per qualsevol consulta contacteu-nos a:
catfac@catfac.org

Gracias a todas y a todos,
Hoy, el Parlamento de Cataluña se tiñe de verde!

Hoy, 29 de enero, la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña ha centrado el debate sobre el consumo terapéutico y sobre las asociaciones de personas consumidoras de cannabis. Prácticamente un consenso político generalizado que nos permite afirmar que hemos hecho un salto adelante en la lucha por la defender las personas usuarias de cannabis y una mirada al futuro de una nueva ciudadanía responsable, comprometida, que vela por los derechos y necesidades de todas y todos.

El Parlamento de Cataluña llega a un consenso para acercarse y dar respuesta a las peticiones sociales dictando las bases que tienen que permitir desarrollar una normativa que regula el funcionamiento de los locales de las asociaciones y clubes de cannabis. Y fijando en 6 meses el plazo para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

parlament (2)El Parlamento de Cataluña insta en el Gobierno de la Generalitat a:

1. A aprobar, mediante resolución del Departamento de Salud, los criterios relevantes a efectos de Salud Pública en relación con el consumo asociativo de cannabis, así como las condiciones higiénicas y sanitarias que se tendrían que exigir para la autorización de la actividad de las asociaciones Cannàbicas y sus clubes por los ayuntamientos de Cataluña, en el marco de la legislación vigente.

2. Impulsar, a través de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, la información y el asesoramiento de los asociados y asociadas para reducir los riesgos y los daños vinculados al consumo del cannabis; la formación de las personas encargadas de la dispensación de esta sustancia con el objetivo señalado; la detección precoz, el seguimiento y la derivación de determinados consumos que generan riesgos y/o daños a la salud de los consumidores de esta sustancia, y cualquier otra tarea que se pueda derivar.

3. Crear el Registro de Asociaciones de personas consumidoras de cannabis adscrito al Registro municipal de asociaciones y/o y a la Dirección general de Derecho y Entidades Jurídicas.

4. Continuar trabajando, desde el día siguiente de la aprobación y por periodo indefinido, con las federaciones de asociaciones de usuarios del cannabis, los profesionales de la prevención y asistencia de los consumos de drogas y las diferentes administraciones que intervienen en las actividades de las asociaciones y clubes de usuarios de cannabis, con la colaboración desde el ámbito político que se pueda requerir por parte del Parlamento de Cataluña.

5. Presentar a la comisión de salud del Parlamento de Cataluña, en un plazo de 6 meses, la valoración en lo referente al cumplimiento de la resolución, la inscripción en el registro y todo aquello que esté directamente o indirectamente relacionado que la Agencia de Salud Pública considere.

Desde la CatFAC celebramos la decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña ya que por nosotros supone un primer paso satisfactorio que traemos años reivindicando. Hoy, celebramos que se reconoce nuestro espacio en la sociedad, que damos el inicio a un nuevo futuro por las personas usuarias que han venido reclamando fórmulas legales que permitan el cultivo y el consumo personal, tratando de evitar como prioridad la inseguridad jurídica que se sufre. En definitiva, hoy hemos dado un paso más por la libertad.

Cataluña vuelve a demostrar su carácter abierto e integrador que, una vez más, consigue recoger las propuestas de los movimientos sociales y adaptar las normativas, sumándose a la tendencia de regulación del cannabis presente ya en muchos lugares del mundo. La puerta del cambio se ha abierto a las persones consumidoras a través de las asociaciones, una herramienta colectiva que tendrá que velar por el cumplimiento de los parámetros de la regulación y participar en las estrategias de reducción de riesgos y daños, siempre a favor de proporcionar seguridad y salud a los usuarios y a las usuarias.

Pero este no es el final del camino, entendemos que el proceso de regulación aporta ventajas importantes como aumentar el conocimiento sobre los fundamentos legales de una asociación y el funcionamiento de esta, ahora bien, nuestro día a día no habrá cambiado. Una asociación cannàbica no tiene sentido si no es un espacio auto gestionado de cultivo y consumo. Denunciamos la inseguridad de las personas usuarias igual que los peligros de las mafias y el mercado negro. Hoy damos un paso adelante pero dejamos todavía sin respuesta todos los vacíos que nos tienen que permitir normalizar nuestra situación. Desde la CatFAC estamos más convencidos que nunca que hay que defender el cultivo, la tenencia o el transporte así como alejarnos de arbitrariedades locales en la aplicación. Todos ellos son elementos inherentes del reconocimiento real de nuestro papel en la sociedad.

Nos felicitamos por haber llegado hoy a este documento de mínimos que ahora hay que desarrollar y poner en marcha. La CatFAC colaborará intensamente para dar cumplimiento a todos los requisitos y seguirá reclamando la necesidad de una regulación que incluya aspectos como el cultivo, el transporte y la distribución asumiendo y diseñando una normativa por todas las fases necesarias de una asociación cannàbica en concordancia con el Código de Buenas Prácticas y una propuesta de modelo de regulación donde se contemplen asociaciones de personas consumidoras que se autoabastecerse colectivamente, con análisis de la sustancia y programas de reducción de riesgos y acompañamiento al consumo. Una tarea social que permite tener una incidencia real sobre los consumos, ofreciendo control y acompañamiento cuando se necesario. Promocionando el acceso al cannabis como paliativo y favoreciendo estudios para profundizar en los conocimientos reales de la sustancia.

Como movimiento social seguiremos trabajando para ser un altavoz de las reivindicaciones de las personas usuarias a las instituciones y hacer del día de hoy, El inicio.

CatFAC.

Por cualquier consulta contactadnos a:
catfac@catfac.org

Feu un comentari