Regulació al Parlament.

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya es reunirà, en sessió ordinària, aquest dijous, 29 de gener de 2015. Desde la CatFAC assistirem en representació de totes les associacions federades i per defensar els drets i llibertats de tots els usuaris i usuàries de cànnabis. La unió és el que ens dona la força i continuarem treballant per una regulació completa del sector del cànnabis!

Proposta de resolució sobre la regulació de l’accés i el consum terapèutic del cànnabis (Tramvia. 250-00739/10) Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC, 154, 16; esmenes: BOPC, 178, 38)

Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de cànnabis (Tramvia. 250-01340/10) Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, grup mixt del Debat i votació. (Text presentat: BOPC, 425, 29)

parlament 

A la Mesa del Parlament

Les diputades sota signants, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre el cànnabis, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Des de fa anys a Catalunya s’estan duent a terme polítiques de drogues basades en la reducció de riscos i danys. Aquest enfocament no és un aspecte només de Catalunya, sinó que sorgeix d’un debat a nivell mundial, en el que persones de diferents àmbits de representació cívica, professional i política han expressat la necessitat de replantejar l’enfoc de les polítiques de drogues.

Així doncs, el debat sobre la regulació del cànnabis està actualment basat en aconseguir una millora social i de salut que prioritzi el respecte, aconseguint que les persones usuàries de cànnabis puguin accedir-hi de forma segura, lluny del mercat negre i respectant els drets de l’usuari, i en aquest sentit, hi ha obert un debat de drets essencials en el qual hi intervé el dret a la llibertat, el dret a la informació, el dret a la seguretat i el dret a la salut.

Les polítiques que s’han dut a terme durant molts anys a nivell mundial no han acabat d’aconseguir reduir tant el consum de drogues com sobre tot el seu mercat negre, amb els conseqüents costos socials i econòmics. Per aquest motiu l’enfoc de salut pública pretén garantir els drets dels usuaris mitjançant la prevenció i la reducció de riscos i és un punt de partida recurrent quan parlem actualment de polítiques de drogues.

Des de l’Agència de Salut Publica de Catalunya, fa temps que s’està treballant amb les federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb l’objectiu de definir una proposta que permeti establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de Salut Pública. Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com també al Parlament de Catalunya on s’ha treballat amb tots els grups parlamentaris per tal d’arribar a un consens per aportar una solució per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant un reconeixement normatiu.

La situació actual respecte el cànnabis a Catalunya demana un compromís per abordar noves respostes davant el consum del cànnabis. En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament quin ha de ser el model d’activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat en la transparència, les bones pràctiques i en la política de reducció de riscos.

En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya.

Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, reduint així danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Per tal de protegir, promoure i millorar la salut púbica de la població mitjançant una política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància, escau aprovar diversos criteris en matèria de salut pública per a les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l’exercici de la seva activitat pels ajuntaments de Catalunya i donar-ne publicitat.

Per aquests motius, presenta la següent: Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. A aprovar, mitjançant resolució del Departament de Salut, els criteris rellevants a efectes de Salut Pública en relació amb el consum associatiu de cànnabis, així com les condicions higièniques i sanitàries que s’haurien d’exigir per a l’autorització de l’activitat de les associacions cannàbiques i els seus clubs pels ajuntaments de Catalunya, en el marc de la legislació vigent.

2. Impulsar, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament dels associats i associades per tal de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; la formació de les persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància amb l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de determinats consums que generen riscs i/o danys a la salut dels consumidors d’aquesta substància, i qualsevol altra tasca que se’n pugui derivar.

3. Crear el Registre d’Associacions de persones consumidores de cànnabis adscrit al Registre municipal d’associacions i/o i a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

4. Continuar treballant, des de l’endemà de l’aprovació i per període indefinit, amb les federacions d’associacions d’usuaris del cànnabis, els professionals de la prevenció i assistència dels consums de drogues i les diferents administracions que intervenen en les activitats de les associacions i clubs d’usuaris de cànnabis, amb la col•laboració des de l’àmbit polític que es pugui requerir per part del Parlament de Catalunya.

5. Presentar a la comissió de salut del Parlament de Catalunya, en un termini de 6 mesos, la valoració referent al compliment de la resolució, la inscripció en el registre i tot allò que hi estigui directament o indirectament relacionat que l’Agència de Salut Pública consideri.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

  • Begonya Montalban i Vilas, diputada del GP CiU.
  • Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP ERC.
  • Marina Geli i Fàbrega, diputada del GP SOC.
  • Lorena Vicioso Adria, diputada GP ICV-EUiA.
  • Carme Pérez Martínez, portaveu a la CS del GP C’s.
  • Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la CS del Grup Mixt.

Parlament.cat

Feu un comentari