El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2015 ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la sevaactivitat a la població de Teià, alhora que acordava la submissió de la dita Ordenança a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

En compliment dels acords plenaris esmentats anteriorment, l’expedient de referència – que inclou el text de l’Ordenança? podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils després d’haver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, lesreclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació a l’Ordenança esmentada mésamunt. Els escrits es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referèncial’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, l’Ordenança esdevindrà aprovadad efinitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sense perjudici de la seva publicació oficial, tal comdisposen l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 66 del Reglamentd’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Leave a Comment