Ajuntament de Teià , Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2015 ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la sevaactivitat a la població de Teià, alhora que acordava la submissió de la dita Ordenança a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

En compliment dels acords plenaris esmentats anteriorment, l’expedient de referència – que inclou el text de l’Ordenança? podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils després d’haver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, lesreclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació a l’Ordenança esmentada mésamunt. Els escrits es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referèncial’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, l’Ordenança esdevindrà aprovadad efinitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sense perjudici de la seva publicació oficial, tal comdisposen l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 66 del Reglamentd’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Feu un comentari