Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

Preàmbul
L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen el mateix Estatut, la Constitució espanyola, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals. Així mateix, l’article 15 reconeix que les persones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
Amb relació a l’enquadrament competencial d’aquesta llei, cal fer referència, en primer lloc, a l’article 28 de l’Estatut. Aquest article reconeix el dret a la protecció de la salut dels consumidors i usuaris i el dret a gaudir d’un règim de garanties dels productes adquirits. Així mateix, l’article 49 de l’Estatut, reproduint el que estableix l’article 51 de la Constitució, disposa que els poders públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors i usuaris, i també que han de donar suport a les organitzacions de consumidors i usuaris. D’altra banda, l’article 123 de l’Estatut estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou en tot cas la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, proclamats pel dit article 28. Cal fer avinent, a més, que la Generalitat, respectant les condicions bàsiques que l’Estat estableix, per mitjà de reserva de llei orgànica, per a garantir la igualtat en l’exercici del dret d’associació, té la competència exclusiva en matèria d’associacions segons l’article 118 de l’Estatut, i també en matèria de publicitat, sens perjudici de la legislació mercantil de l’Estat.
El consum de cànnabis per part d’adults, en l’àmbit privat, sia per motius lúdics o per motius terapèutics, és una opció que forma part de l’exercici del dret fonamental al lliure desenvolupament de la personalitat, del dret a la llibertat de consciència i de disposició del propi cos, i també del dret a la salut i a escollir les teràpies i els tractaments més adequats a l’estat de salut de cada persona.
Llei 132017

 

Canal Parlament|Parlament de Catalunya