Aprofitant el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues.

L’abús de drogues representa un dels principals problemes de salut pública al món, dificulten encara més la convivència de les comunitats, perjudiquen de manera significativa el benestar físic i mental de les persones que les conformen; especialment quan es tracta de les més joves. El tràfic il·lícit de substàncies, al mateix temps, afebleix l’estructura social, política i econòmica de les regions, i significa una important amenaça a la seguretat i sobirania de les mateixes.

En els últims temps nombroses veus provinents d’àmbits com governs, acadèmics, periodisme internacional i societat civil han sostingut que l’enfocament d’acció frontal, que col·loquialment es coneix com a “guerra contra les drogues”, ha portat en les últimes dècades seriosos efectes no desitjats com: creixement dels mercats negres de substàncies additives, violència social, corrupció en els diferents nivells de govern, empresonament desproporcionat de grups minoritaris o en condicions menys afavorides, violacions freqüents dels drets humans i, per descomptat, nous obstacles per a la protecció del dret universal a la salut.

T’has plantejat com afecten aquestes i altres conseqüències de les diferents polítiques de drogues adoptades per Espanya i altres països, a la teva família? Has parlat amb la teva parella, la teva filla o fill sobre temes com aquest i altres relacionats amb les drogues?

Independentment de la teva resposta, com a mare o pare i sense importar l’edat que tinguin les teves filles o fills, ara podria ser el millor moment per reforçar les teves estratègies d’auto-Cura, revisar i, si escau, modificar les regles de casa cap al consum de drogues i altres conductes de risc, o bé començar a actuar si encara no ho has fet.

El 26 de juny és el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, establert per l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC, per les seves sigles en anglès). El significat d’aquesta data commemorativa pretén ser tant una invitació al fet que els Estats i les persones prenguem consciència i participem activament en la prevenció de les addiccions, en exercici de la nostra ciutadania, com un missatge global d’esperança per a aquelles persones i pobles que en l’actualitat es trobin lluitant amb alguna de les innombrables facetes d’aquest problema, des dels processos d’addicció com a malaltia crònica del cervell fins a les dimensions més complexes d’aquesta problemàtica social que ens ha acompanyat durant pràcticament un segle.

Reconèixer a l’interior de la família que els fenòmens d’ús, abús i dependència de drogues no és assumpte de “vici”, “moda”, “ximpleries de l’adolescència” ni “falta de voluntat”, és el primer pas per apropar-nos a societats més lliures, per pensar, protegir-nos, participar i generar alternatives d’estils de vida saludables en el lloc on vivim, i sobretot per saber que podem exigir als nostres governs millors condicions de vida per a nosaltres i les nostres filles i fills.

Celebra aquest 26 de juny. Fes teu el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, xerrant amb la teva família sobre aquests i altres temes que concerneixen al seu benestar.

Totes i tots tenim un paper per protegir-nos col·lectivament dels perills del consum de substàncies additives i els diferents riscos de la vida quotidiana.

Des de la CatFAC treballem per a un consum responsable, per a l’educació que afavoreix la consciència crítica de les persones i les ajuda a prendre les seves pròpies decisions en llibertat de forma segura.

———–

A propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

El abuso de drogas representa uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, dificultan aún más la convivencia de las comunidades, perjudican de manera significativa el bienestar físico y mental de las personas que las conforman; en especial cuando se trata de las más jóvenes. El tráfico ilícito de sustancias, a su vez, debilita la estructura social, política y económica de las regiones, y significa una importante amenaza a la seguridad y soberanía de las mismas.

En los últimos tiempos numerosas voces provenientes de ámbitos como gobierno, academia, periodismo internacional y sociedad civil han sostenido que el enfoque de acción frontal, que coloquialmente se conoce como “guerra contra las drogas”, ha traído en las últimas décadas serios efectos no deseados como: crecimiento de los mercados negros de sustancias adictivas, violencia social, corrupción en los diferentes niveles de gobierno, encarcelamiento desproporcionado de grupos minoritarios o en condiciones menos favorecidas, violaciones frecuentes de los derechos humanos y, por supuesto, nuevos obstáculos para la protección del derecho universal a la salud.

¿Te has planteado cómo afectan estas y otras consecuencias de las diferentes políticas de drogas adoptadas por España y otros países, a tu familia? ¿Has hablado con tu pareja, tu hija o hijo sobre temas como este y otros relacionados con las drogas?

Independientemente de tu respuesta, como madre o padre y sin importar la edad que tengan tus hijas o hijos, este podría ser el mejor momento para reforzar tus estrategias de autocuidado, revisar y, en su caso, modificar las reglas de casa hacia el consumo de drogas y otras conductas de riesgo, o bien empezar a actuar si todavía no lo has hecho.

El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). El significado de esta fecha conmemorativa pretende ser tanto una invitación a que los Estados y las personas tomemos conciencia y participemos activamente en la prevención de las adicciones, en ejercicio de nuestra ciudadanía, como un mensaje global de esperanza para aquellas personas y pueblos que en la actualidad se encuentren lidiando con alguna de las innumerables facetas de este problema, desde los procesos de adicción como enfermedad crónica del cerebro hasta las dimensiones más complejas de esta problemática social que nos ha acompañado durante prácticamente un siglo.

Reconocer en el interior de la familia que los fenómenos de uso, abuso y dependencia de drogas no es asunto de “vicio”, “moda”, “tonterías de la adolescencia” ni “falta de voluntad”, es el primer paso para acercarnos a sociedades más libres, para pensar, protegernos, participar y generar alternativas de estilos de vida saludables en el lugar donde vivimos, y sobre todo para saber que podemos exigir a nuestros gobiernos mejores condiciones de vida para nosotros y nuestras hijas e hijos.

Celebra este 26 de junio. Haz tuyo el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, charlando con tu familia sobre este y otros temas que atañen a su bienestar.

Todas y todos tenemos un papel para protegernos colectivamente de los peligros del consumo de sustancias adictivas y los diferentes riesgos de la vida cotidiana.

Desde la CatFAC trabajamos para un consumo responsable, para la educación que favorece la conciencia crítica de las personas y las ayuda a tomar sus propias decisiones en libertad de forma segura.

Feu un comentari