“L’important no són les substàncies, son les persones”

El Departament de Salut aprova els criteris orientatius en matèria de salut pública per les associacions i clubs cannàbics, i els ajuntaments. (DOGC núm. 6799).

La resolució facilita el desenvolupament de mesures preventives per tal de fer front als riscos i danys que pot tenir el consum de cànnabis entre els membres dels clubs i el seu entorn. (Resolució SLT/32/2015, 15 de gener).

Accés a la Resolució

El Departament de Salut, amb l’objectiu d’aplicar polítiques de Salut Pública proposa una línia de treball amb els consumidors i els seus clubs, basada en el model d’intervenció de Reducció de Riscos i Danys similar al que es va desenvolupar amb èxit els anys 80 i 90 amb el consum d’heroïna.

Aquesta perspectiva facilita l’establiment d’unes orientacions adreçades al funcionament dels clubs i les associacions que permeten:

 • Informar i prevenir sobre les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància.
 • Conèixer millor la realitat del fenomen (nombre de consumidors, de clubs, maneres de consum, pràctiques de risc) per intervenir-hi amb major eficàcia.
 • Accedir a població usuària de drogues per establir mètodes de detecció precoç, prevenció de riscos i reducció de danys.
 • Evitar el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues.
 • Involucrar les persones usuàries i generadores de la “cultura del cànnabis” en l’elaboració de propostes factibles de reducció de riscos i de danys.
 • I, finalment, possibilitar l’establiment d’un model de clubs: Determinant les edats mínimes per associar-se, definint horaris i condicions de salubritat dels locals, evitant activitats de promoció i intervenint amb pràctiques preventives de reducció de riscos i de danys (entre d’altres).

Els criteris van ser presentats a la Comissió de Salut del Parlament el 6 de novembre de 2014, i a les entitats municipalistes. Han estat informats favorablement pel Consell Assessor de Salut Pública i compten amb el consens de les Federacions i Associacions representatives dels clubs cannàbics.
Els criteris recollits en la Resolució són:

 • Edat mínima per accedir-hi: tenir més de 18 anys.
 • Ser consumidor o consumidora habitual de cànnabis.
 • No ser soci o sòcia de cap altre club de cànnabis.
 • Accés exclusiu a les instal•lacions del local per als socis.
 • Existència de mesures de control d’accés al club.
 • Oferta de serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis (entitats especialitzades), així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis.
 • Formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis per als responsables de la dispensació de les associacions, amb garantia d’una formació mínima anual.
 • Prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques dins dels clubs.
 • Prohibició de venda o comercialització de qualssevol béns o productes consumibles.
 • Condicions de salubritat dels locals segons el que estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum.
 • Període de carència de 15dies des de l’adscripció d’un soci o sòcia a una associació.
  Tenir l’aval d’un altre membre de l’associació.
 • Limitació horària: no es pot obrir més de 8 hores diàries, i s’estableix com a hora límit de tancament les 22 h, i els divendres i dissabtes, les 24 h.
 • Limitació de la seva ubicació amb la definició d’una distància mínima entre els diferents clubs i entre els clubs i els centres educatius i serveis sanitaris.
 • Limitació de tot tipus de publicitat de les associacions o dels seus establiments, locals o clubs, i d’activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels membres de les associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic.
 • Respecte a la normativa mediambiental i, particularment, pel que fa al descans dels veïns.
 • Inscripció en el registre municipal d’associacions de persones consumidores de cànnabis i en la secció registral corresponent del Registre d’associacions de la Generalitat.

Evolució del consum de cànnabis a Catalunya i a Europa
El cànnabis és la droga il•legal més consumida a Catalunya així com en la majoria de països europeus. En els últims anys, les tendències de consum considerat experimental o ocasional entre la població general s’han mantingut estables i fins i tot en lleuger descens entre els més joves. Però les demandes de tractament en què el cànnabis es considera la droga principal han augmentat lleugerament i, per tant, fan pensar en un possible augment del nombre de casos en què el seu consum comporta riscos de desenvolupar dependència, i d’altres riscos de salut, així com problemes socials, especialment entre els grups de risc com els adolescents i joves.

A Europa, a diferència d’altres llocs com als Estats Units, Canadà i Àsia, el consum general de cànnabis es manté estable o, fins i tot, sembla disminuir, especialment entre els grups d’edat més joves. (Informe Europeo sobre Drogas – Tendencias y novedades – EMCDDA, 2014)

parlament

L’Observatori Europeu sobre les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) defineix el “consum de risc” com aquell que es realitza 20 dies o més durant l’últim mes (“consum diari o quasi diari”)parlament 2
A Catalunya, la informació sobre les tendències i el consum de drogues s’obtenen de dues fonts:

 • Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris realitzada a una mostra representativa dels escolars de secundaria de Catalunya de 14-18 anys per conèixer la situació i les tendències del consum de drogues entre els estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, amb la finalitat d’obtenir informació útil per dissenyar i avaluar polítiques dirigides a prevenir el consum de drogues i els problemes associats, adreçades sobretot al medi familiar i/o escolar.
 • Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Catalunya realitzada a persones de 15 a 64 anys entrevistades al seu domicili i que permet obtenir informació útil per dissenyar i avaluar les polítiques dirigides a prevenir el consum i els problemes relacionats amb les drogues.

Totes dues fonts mostren que, després de l’alcohol i el tabac, el cànnabis és la substància més consumida.
Evolució de prevalences de consum de cànnabis. Comparativa entre població de 15-29 anys i 15-64 anys a Catalunya (%). Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Observatori Espanyol sobre Drogues.

parlament 3

Evolució de les prevalences de consum de cànnabis. Comparativa població 14 a 18 anys, 15 a 29 anys i 15 a 64 anys (%). Alguna vegada en els últims 30 dies . Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Observatori Espanyol sobre Drogues.

parlament 4

S’observa un augment progressiu de demandes de tractament on el cànnabis és la substància principal en els centres ambulatoris d’atenció a les drogodependències de Catalunya, especialment durant els anys 2007 – 2011. Tot i que a partir d’aquest últim any, hi ha una certa estabilització, aquestes demandes continuen sent rellevants (Sistema D’Informació de Drogodependències a Catalunya-SIDC Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya).

Gràfic d’ Inicis de tractament en els centres ambulatoris d’atenció a les drogodependències de Catalunya (SIDC)

parlament 5

El perfil de les persones que inicien tractament és el d’un home (80,5%) de 27 anys (edat mitjana) amb estudis secundaris (52,25%), que és la primera vegada que inicia un tractament per cànnabis (71%)

parlament 6

Info: http://drogues.gencat.cat/ca

Feu un comentari