Esquerra demana a l'Ajuntament la Regulació de les associacions cannàbiques

Ahi les dues Federacions cannàbiques, Fedcac i CatFAC, vam assistir a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania i Participació on Jordi Coronas i Martorell , en la seva qualitat de Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona a manifestat la necessitat de regular les activitats de les associacions cannabiques a la Ciutat.

A Barcelona existeixen al voltant de 250 associacions cannàbiques i unes 400 arreu de Catalunya que donen servei a unes 170.000 persones aproximadament. Esquerra manifesta en el seu prec que el consum de cànnabis és una realitat social que requereix d’una regulació per donar resposta a la inseguretat jurídica en què es troben immerses actualment les associacions cannàbiques que distribueixen cànnabis en l’àmbit privat. Reconeix que són entitats que poden reduir els danys i els riscos sobre la salut en tant que informen i assessoren sobre el consum responsable i la necessitat d’una regulació de les seves activitats per evitar així el mercat il·lícit i els riscos associats a aquest.

Les federacions celebrem la proposta d’Esquerra i els animem a treballar conjuntament amb la resta de forces polítiques i organitzacions del tercer sector social per desmitificar prejudicis i definir una política real de riscos associats al consum.

Recolzarem totes les iniciatives o moviments en favor de la regulació de les associacions cannàbiques i esperem seguir treballant conjuntament tant amb l’equip de govern com amb tots els partits polítics, entitats i actors implicats.

Un futur regulat per una societat responsable!

Junts fent força per la regulació – CatFAC / FedCac

——–

Esquerra solicita al Ayuntamiento la Regulación de las asociaciones Cannàbicas

Ayer las dos Federaciones Cannàbicas, Fedcac y CatFAC, asistimos a la Comisión de Presidencia, Derechos de la Ciudadanía y Participación donde Jordi Coronas y Martorell , en su calidad de Regidor del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Cataluña al Ayuntamiento de Barcelona manifesto la necesidad de regular las actividades de las asociaciones cannábicas en la Ciudad.

En Barcelona existen alrededor de 250 asociaciones Cannàbicas y unas 400 en todo Cataluña que dan servicio a unas 170.000 personas aproximadamente. Esquerra manifiesta en su ruego que el consumo de cannabis es una realidad social que requiere de una regulación para dar respuesta a la inseguridad jurídica en que se encuentran inmersas actualmente las asociaciones Cannàbicas que distribuyen cannabis en el ámbito privado. Reconoce que son entidades que pueden reducir los daños y los riesgos sobre la salud en cuanto que informan y asesoran sobre el consumo responsable y la necesidad de una regulación de sus actividades para evitar así el mercado ilícito y los riesgos asociados a este.

Las federaciones celebramos la propuesta de Esquerra y los animamos a trabajar conjuntamente con el resto de fuerzas políticas y organizaciones del tercer sector social para desmitificar prejuicios y definir una política real de riesgos asociados al consumo.

Apoyaremos todas las iniciativas o movimientos en favor de la regulación de las asociaciones cannàbicas y esperamos seguir trabajando conjuntamente tanto con el equipo de gobierno como con todos los partidos políticos, entidades y actores implicados.

Un futuro regulado por una sociedad responsable!

Juntos hacemos fuerza por la regulación – CatFAC / FedCac

Feu un comentari