La CatFAC reivindica el paper de l´ usuari/a #SOMUSUARIS

Campanya #SomUsuaris

somusuarisEstem vivint moments de canvi en les polítiques de Drogues. El mur prohibicionista rep cada dia més fissures de països que es mostren detractors d’una política sense sentit que persisteix des de fa més de 40 anys. Una tendència mundial que al nostre país s’ha materialitzat en els anomenats Cànnabis Social Club (CSC) o Associacions Cannàbiques.Organitzacions sense ànim de lucre, sorgides d’un col•lectiu que busca des de fa anys fòrmules legals que permetin el cultiu i el consum personal, tractant d’evitar com a prioritat la inseguretat jurídica que es pateix encara.

Més de 180 milions de persones (Informe Mundial sobre les Drogues 2013) consumeixen cànnabis a nivell mundial, gairebé un 4% de la població mundial es troba sotmesa a la persecució i criminalització pel fet de ser persones consumidores. L’ús d’alguna droga no et converteix en ciutadà de segona classe, segueixes tenint tots els drets i garanties de les lleis que ens protegeixen a totes i tots.

Fem una crida a totes les entitats que busquen alternatives a aquest sense sentit, amb la intenció d’unir esforços per la lluita dels nostres drets com a persones usuàries. Com més siguem, més ens escoltaran, ara és el moment d’unir-nos i lluitar per un canvi real.

És per aquest motiu que iniciem la Campanya #SomUsuaris que vol convertir-se en un altaveu que reculli les opinions de la societat i de tots els grups que treballen en la cerca de polítiques més justes i eficaces.

#SomUsuaris vol enriquir-se amb les vostres opinions, mitjançant la interacció entre l’opinió pública que cada vegada està més formada i és més participativa. La campanya s’inicia a través dels mitjans socials amb el Hashtag #SomUsuaris en el qual es recolliran totes les vostres aportacions, creant l’oportunitat de congregar la força col•lectiva i les diferents opinions en un model que ens representi a tots i totes.

Fes sentir la teva Veu i copeja el mur.
Com participar? Deixa el teu comentari a les xarxes socials utilitzant el Hashtag #SomUsuaris i realitza un selfie per entra a la presó dels usuaris Lliures, envia-la al correu Comunicacio@catfac.org

Campaña #SomUsuaris

Estamos viviendo momentos de cambio en las políticas de Drogas. El muro prohibicionista recibe cada día más fisuras de países que se muestran detractores de una política sin sentido que persiste desde hace más de 40 años. Una tendencia mundial que en nuestro país se ha materializado en los llamados Cannabis Social Club (CSC) o asociaciones Cannàbicas. Organizaciones sin ánimo de lucro, surgidas de un colectivo que busca desde hace años fórmulas legales que permitan el cultivo y el consumo personal, tratando de evitar como prioridad la inseguridad jurídica que se sufre todavía.

Más de 180 millones de personas (Informe Mundial sobre las Drogas 2013) consumen cannabis a nivel mundial, casi un 4% de la población mundial se encuentra sometida a la persecución y criminalización por el hecho de ser personas consumidoras. El uso de alguna droga no te convierte en ciudadano de segunda clase, sigues teniendo todos los derechos y garantías de las leyes que nos protegen a todas y todos.

Llamamos a todas las entidades que buscan alternativas a este sin sentido, con la intención de unir esfuerzos para la lucha de nuestros derechos como personas usuarias. Cuantos más seamos, más nos escucharán, ahora es el momento de unirnos y luchar por un cambio real.

Es por este motivo que iniciamos la Campaña #SomUsuaris que quiere convertirse en un altavoz que recoja las opiniones de la sociedad y de todos los grupos que trabajan en la búsqueda de políticas más justas y eficaces.

#SomUsuaris Quiere enriquecerse con vuestras opiniones, mediante la interacción com la opinión pública que cada vez está más formada y es más participativa. La campaña se inicia a través de los redes sociales con el Hashtag #SomUsuaris en el que se recogerán todas sus aportaciones, creando la oportunidad de congregar la fuerza colectiva y las diferentes opiniones en un modelo que nos represente a todos y todas .

Haz oír tu voz y golpea el muro!

Como participar? Deja tu comentario en las redes sociales utilizando el Hashtag #SomUsuaris y realiza un selfie para entran en la cárcel de los usuarios Libres, mandándola al correo Comunicacio@catfac.org

#SomUsuaris Campaign

We are living changing times on drug policies. The prohibitionist wall is cracking on detractor countries with meaningless policies that has persisted for more than 40 years. This global trend in our country has materialized in the so-called Cannabis Social Clubs (CSC). Those organizations are set up by a social group that has been seeking for years legal formulas for cannabis cultivation and personal use to feed themselves to keep away consumers to be involved on illegal activities.

Over 180 Million People (World Drug Report 2013) consume cannabis worldwide, almost 4% of the world population is subjected to persecution and criminalization for being consumers. Drug use does not make you a second class citizen, you still have all the rights and legal guarantees that protect us each and all.

We call all entities seeking alternatives in this nonsense, with the intention to join forces in the fight for our rights as users. The more we are, the more they will listen to us, now is the time to unite and fight for real change; on this occasion we started #SomUsuaris Campaign, which aims to be the voice that collects the views of society and all groups working in the search of fairer and more effective policies.

#SomUsuaris Wants to learn with your opinions, through interaction with the general opinion that is increasingly intelligent and participatory. The campaign has been launched via social media with the Hashtag #SomUsuaris that will collect all your contributions, creating the opportunity to gather collective intelligence and the different views on a model that represents us all.

Be loud and knock hard on the wall.

How to participate? Leave your comment in social networks using the Hashtag #SomUsuaris and takes a selfie to enter the prison of the Free users, sending Comunicacio@catfac.org

Feu un comentari