Una vegada més, les persones usuàries de cànnabis ens sentim atacades i menystingudes quan la resposta que se’ns dona a anys de lluita i reivindicacions és convertir en una pugna competencial i de burocracia tots els nostres problemes. Les institucions públiques són institucions que representen tot el poble i les persones usuàries de cànnabis també formem part d’aquesta societat. Prou excuses burocràtiques i competencials, volem solucions JA.

Les persones usuàries de cànnabis vam viure amb il·lusió i esperança aquell 15 de gener de 2015. No era una estació final però si que era una bona parada fruit d’anys de feina que començava a plantejar que un canvi de paradigma era possible. En aquell moment, s’aprovaven els criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i les condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya. Aquell dia no quedava tot resolt però com a mínim el Govern de Catalunya reconeixia el paper de les associacions cannàbiques, acompanyava els municipis en la gestió i relació amb aquestes i apuntava un canvi de rumb en les polítiques prohibicionistes dirigint la mirada cap a la salut pública. El Govern va fer un pas valent i a més, el va fer de la mà de tots els agents implicats.

L’Advocacia de l’Estat va presentar un recurs a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra aquesta resolució ja que considerava que es vulnerava les competències exclusives de l’Estat en aquesta matèria, com s’indica en la Constitució. Encara que el TSJC, no  ha entrat a analitzar la possible invasió competencial trobem absurd que des de l’Estat es trenqui amb la voluntat d’atendre la realitat social que representem i insisteixi en mantenir  pràctiques prohibicionistes criminalitzadores que ignorin que existeix la llibertat de consum, i l’interès per fer-ho de forma segura i responsable.

El TSJC considera que la disposició del Departament no compleix els requisits legals, al·lega que es una regulació molt innovadora en un marc jurídic autonòmic inexistent, fins ara. Afegeix que la Generalitat “no va ajustar l’elaboració de la norma reglamentària al procediment legalment disposat”, en el qual indica que l’aprovació d’un reglament ha de fer-se per una ordre del conceller corresponent i per un acord de Govern.

I ens preguntem insistentment si serà de justícia que els primers passos que el Govern català camina en favor d’una possible regulació de la nostra activitat acabi en un no res per haver incomplert un procediment? Per burocràcia? Judicialitzar la salut de les persones és una mala recepta. L’ alternativa que presenten les associacions cannàbiques per a regular el cànnabis de forma integral és una nova via, oberta des de la intel·ligència col·lectiva, que no pretén banalitzar-ne el consum, sinó aconseguir un punt d’interacció amb les persones usuàries que permeti conèixer els seus consums i aportar la informació necessària per empoderar persones responsables de les seves decisions.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no avalua els criteris que la resolució del Govern enumera i és per això que encoratgem al Govern de Catalunya a seguir amb el seu pas ferm. Que cap tribunal impedeixi donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Demanem que ratifiqui el camí iniciat donant la sortida que el Tribunal apunta pels criteris de salut. Hem de continuar caminant  en el camí de la regulació en el nostre País. Estem parlant de salut i llibertats, estem parlant de futur i responsabilitat.

No podem quedar suspesos perquè ja existim i la nostra realitat continuarà avançant.

cultivem-campanya

 

Judicializar la salud no es una buena receta

Una vez más, las personas usuarias de cannabis nos sentimos atacadas y menos preciadas  cuando la respuesta que se nos ofrece a años de lucha y reivindicaciones es convertir en una pugna competencial y de burocracia todos nuestros problemas. Las instituciones públicas son  las representantes de todo el pueblo y las personas usuarias de cannabis también formamos parte de esa sociedad. Basta , de excusas burocráticas y competenciales, queremos soluciones YA.

Las personas usuarias de cannabis vivimos con ilusión y esperanza aquel 15 de enero de 2015. No era una estación final pero sí que era una buena parada fruto de años de trabajo que empezaba a plantear que un cambio de paradigma era posible. En aquel momento, se aprobaban los criterios en materia de salud pública para orientar las asociaciones cannàbiques y las condiciones del ejercicio de su actividad para los ayuntamientos de Cataluña. Aquel día no quedaba todo resuelto pero como mínimo el Gobierno de Cataluña reconocía el papel de las asociaciones cannàbiques, acompañaba a los municipios en la gestión y relación con estas y apuntaba un cambio de rumbo en las políticas prohibicionistas dirigiendo la mirada hacia la salud pública. El Gobierno dio un paso valiendo y además, lo hizo de la mano de todos los agentes implicados.

La Abogacía del Estado presentó un recurso a la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra esta resolución puesto que consideraba que se vulneraba las competencias exclusivas del Estado en esta materia, como se indica en la Constitución. Aunque el TSJC, no ha entrado a analizar la posible invasión competencial encontramos absurdo que desde el Estado se rompa con la voluntad de atender la realidad social que representamos e insista al mantener prácticas prohibicionistas incriminatorias que ignoren que existe la libertad de consumo, y el interés para hacerlo de forma segura y responsable.

El TSJC considera que la disposición del Departamento no cumple los requisitos legales, alega que se una regulación muy innovadora en un marco jurídico autonómico inexistente, hasta ahora. Añade que la Generalitat “no ajustó la elaboración de la norma reglamentaria al procedimiento legalmente dispuesto”, en el cual indica que la aprobación de un reglamento tiene que hacerse por una orden del conceller correspondiente y por un acuerdo de Gobierno.

Y nos preguntamos insistentemente si será de justicia que los primeros pasos que el Gobierno catalán anda en favor de una posible regulación de nuestra actividad acabe en un nada por haber incumplido un procedimiento? Por burocracia? Judicializar la salud de las personas es una mala receta. La alternativa que presentan las asociaciones cannàbiques para regular el cannabis de forma integral es una nueva vía, abierta desde la inteligencia colectiva, que no pretende banalizar el consumo, sino conseguir un punto de interacción con las personas usuarias que permita conocer sus consumos y aportar la información necesaria por empoderar personas responsables de sus decisiones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no evalúa los criterios que la resolución del Gobierno enumera y es por eso que alentamos en el Gobierno de Cataluña a seguir con su paso firme. Que ningún tribunal impida dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Pedimos que ratifique el camino iniciado dando la salida que el Tribunal apunta por los criterios de salud. Tenemos que continuar andando en el camino de la regulación en nuestro País. Estamos hablando de salud y libertades, estamos hablando de futuro y responsabilidad.

No podemos quedar suspendidos porque ya existimos y nuestra realidad continuará avanzando.