Cabrera de Mar ; aprovació definitiva de la ubicació de clubs socials de cànnabis

En els darrers anys, al municipi de Cabrera de Mar, igual que ha succeït en altres ciutats, s’han establert diferents Clubs Socials de Cànnabis. Els  Clubs  Socials  de  Cànnabis  es  constitueixen  com a  associacions  sense  ànim  de  lucre  que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis –consumidors terapèutics i/o  lúdics-,  tots  ells  majors  d’edat  i  en  un  àmbit totalment  privat,  reduint  danys  associats  al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Aquesta  nova  realitat  és  objecte  d’atenció  i  debat des  de  diferents  àmbits  de  la  societat  civil, dels  professionals  i  per  part  dels  poders  públics. Des  d’una  perspectiva  de  salut  pública,  la regulació de les bones pràctiques sobre el consum.

El Ple de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en sessió  ordinària del dia 12 de maig de 2016, va aprovar definitivament l’ordenança número 59 de reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al municipi de Cabrera de Mar, transcrivint-se a continuació l’acord d’aprovació definitiu i el text íntegre de l’ordenança. Aprovat per quatre vots a favor del (CDC), dos (ERC) i dos abstencions de (GxC) i una d’ AI-CM.

 

Feu un comentari