Cànnabis: Criminalitzar o Regular?


Recollim la moció aprovada ahir, presentada pel grup parlamentari d’Esquerra republicana de Catalunya (ERC) el 29 de gener de 2014, publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’avant projecte de llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana Tram. 302-00120/10
Presentació Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya Reg. 53438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.01.2014
Punt 5. El Parlament de Catalunya declara que l’abordatge  del consum de drogues il·lícites s’ha de basar en els en focs sanitaris vers els consumidors, especialment pel que fa a adolescents i joves, en el marc de les polítiques de reducció de danys i gestió de riscos implementades a Catalunya. En aquest sentit recolza i dóna suport als programes substitutius de sancions administratives per consum, existents a molts municipis i s’oposa a la seva supressió o qüestionament.
Punt 6. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que en un termini de quatre mesos s’aprovi la regulació en procés d’elaboració, del sector de les associacions del moviment del cànnabis a Catalunya assentat de fa anys, des de la perspectiva de salut pública, autoconsum i autocultiu, que vagi en la línia contrària de la criminalització que pretén el Govern espanyol. La regulació ha d’afavorir el control, la regulació impositiva i evitar el tràfic i les organitzacions criminals i es coordinarà amb els programes de prevenció d’addiccions i dissuasió de consum inadequat i de risc.
Palau del Parlament, 27 de gener de 2014
A la diputada Gemma Calvet la vam poder veure com a ponents de la taula rodona titulada “Cànnabis: Criminalitzar o Regular?” realitzada el 14 de gener a la universitat (UPF) de Barcelona, organitzada per Polítiques de Drogues i Sostenibilitat. On va exposar que el projecte de llei vulnera l’estatut jurídic del ciutadà, el concepte de drets i llibertats fonamentals i és propi d’un estat totalitari i no democràtic.